Miesięczna wysokość składki członkowskiej obowiązującej lekarza i lekarza dentystę, członka okręgowej izby lekarskiej to 60 zł.

Miesięczna wysokość składki członkowskiej obowiązującej lekarza i lekarza dentystę, członka okręgowej izby lekarskiej, posiadającego ograniczone prawo wykonywania zwodu /"lekarz stażysta"/ to 10 zł.

UWAGA! Lekarze, którzy nabyli prawo do opłacania składki  w wysokości 10 zł przed 31 grudnia 2014 r. utrzymują to prawo.

 

 Uchwała Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej

Uchwała Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK 

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki powstaje na podstawie uchwały Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz:

 

1)  ukończył 75 lat;

2)  został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej;

3)  złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych.

 

Zwolnienie to ma charakter czasowy i przysługuje tylko na okres nieosiągania przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów   o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych.

 

W razie uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia przez lekarza warunku nieosiągania przychodu, okręgowa rada lekarska może zażądać od lekarza dokumentów podatkowych w celu weryfikacji prawdziwości oświadczenia   o nieosiągania przychodu.

 

Lekarz korzystający ze zwolnienia z obowiązku opłacania składki ma obowiązek niezwłocznie powiadomić okręgową radę lekarską o osiąganiu przychodów.

 

 TERMIN OPŁACANIA SKŁADEK

Obowiązek opłacania składki członkowskiej przez lekarza i lekarza stażystę powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz lub lekarz stażysta: 
- został wpisany na listę członków okręgowej izby lekarskiej; 
- był zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej; 
- złożył oświadczenie okręgowej radzie lekarskiej o podjęciu wykonywania zawodu i osiągania przychodów.

Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem.

SPOSÓB OPŁACANIA SKLADKI CZŁONKOWSKIEJ

Bezpośrednio lub za pośrednictwem pracodawcy, przez wpłaty: 
na konto bankowe okręgowej izby lekarskiej.

NUMER KONTA

BESKIDZKA IZBA LEKARSKA
43-300 BIELSKO-BIAŁA
UL.KRASIŃSKIEGO 28
ING BANK ŚLĄSKI O/BIELSKO-BIAŁA
61 1050 1070 1000 0001 0027 2764

Od zaległych składek nalicza się odsetki ustawowe.

 

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland