Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5
ogłasza
KONKURS OFERT

Dotyczy:

I.Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Wadowicach w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji zgodnie z rozkładem czasu pracy w:

 1. - oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (blok operacyjny),
 2. - oddziale ginekologiczno - położniczym.

 

 

II. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Wadowicach poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji zgodnie z rozkładem czasu pracy w:

 1. - oddziale anestezjologii i intensywnej terapii,

  - oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (blok operacyjny),

  - oddziale ginekologiczno – położniczym,

  - oddziale wewnętrznym I z oddziałem geriatrycznym (łączona opieka),

  oddziale wewnętrznym I,

  - oddziale wewnętrznym II,

  - oddziale obserwacyjno - zakaźnym.

III. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w szpitalnym oddziale ratunkowym z centralną izbą przyjęć.

IV. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w szpitalnym oddziale ratunkowym z centralną izbą przyjęć.

V. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach i Andrychowie).

VI. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki.

VII. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach w poradniach specjalistycznych:

 1. Poradnia Neonatologiczna,
 2. Poradnia dla Kobiet,
 3. Poradnia Onkologiczna,
 4. Poradnia Okulistyczna.

VIII. Udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

na okres od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w siedzibie udzielającego zamówienia w Wadowicach przy ul. Karmelickiej 5, pok. 226, w terminie do 23 czerwca 2017r. oraz odebrać stosowne formularze. Oferty należy składać na formularzu pod wyżej wskazanym adresem w terminie do dnia  26 czerwca 2017r. do godz. 9:00.
W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu przesyłki do udzielającego zamówienia.

OTWARCIE OFERT:
nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w Wadowicach przy ul. Karmelickiej 5 w dniu  26 czerwca 2017r. o godz. 10:00.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
28 czerwca 2017r. w siedzibie ZZOZ w Wadowicach.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu. W toku postępowania konkursowego, nie później niż do rozstrzygnięcia konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest.

 

Oferentom przysługuje prawo złożenia protestu lub odwołania zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34 -100 Wadowice, jako administrator danych informuje, że dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z postępowaniem konkursowym. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów szczególnych.

 

 

Wadowice, dnia 14 czerwca 2017r.


Pola oznaczone (*) są obowiązkoe


Słowa kluczowe:


Treść ogłoszenia *
Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland