Szanowni Lekarze i Lekarze Dentyści!

 

Według znowelizowanej w ostatnich dniach ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wojewoda albo Minister Zdrowia może zobowiązać izby lekarskie do przekazania listy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mogą zostać skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii SARS-CoV-2.

 

Ponieważ, poza wiekiem, izby lekarskie nie posiadają innych danych, będących podstawą do wyłączenia lekarza bądź lekarza dentysty ze skierowania do takiej pracy, jedyną możliwością aby z przygotowanej do przekazania listy usunąć również osoby, które poza wiekiem spełniają inne przesłanki do zwolnienia od skierowania, jest wypełnienie przez Państwa poniższego oświadczenia i przesłanie go w formie skanu na adres sekretariat@bil.bielsko.pl (prosimy w treści maila podać imię i nazwisko) lub dostarczenie go osobiście do siedziby Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej przy ulicy Krasińskiego 28.

 

Zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii:

1) osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn;

2) kobiety w ciąży;

3) osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;

4) osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;

5) osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

6) osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;

7) inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;

8) osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku, gdy dziecko w wieku do 18 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

Orzeczenie w sprawie choroby, o której mowa w pkt 7 powyżej wydaje lekarz, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578).

 

O wypełnienie oświadczenia prosimy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy  spełniają przynajmniej jedno z wyżej wymienionych kryteriów wyłączenia ze skierowania do pracy. Lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 60 rok życia w przypadku kobiet i 65 rok życia w przypadku mężczyzn nie muszą wypełniać oświadczenia nawet jeżeli są czynni zawodowo ponieważ dane o wieku lekarzy są w dyspozycji izby.

 

Złożenie oświadczenia jest dobrowolne, jednakże w razie wspomnianego żądania okręgowa izba przekaże wojewodzie/Ministrowi Zdrowia wykaz lekarzy i lekarzy dentystów z pominięciem wyłącznie tych, którzy złożą oświadczenie oraz tych, którzy ukończyli 60/65 rok życia. Złożone oświadczenia zostaną przekazane wojewodzie lub Ministrowi Zdrowia WYŁĄCZNIE w przypadku nałożenia na Izbę takiego obowiązku. 

 

Bardzo prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród

Koleżanek i Kolegów,

żeby nie dochodziło do wadliwych skierowań przez wojewodę!


Pobierz dokument (PDF, 428KB)

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland