dr n. med. Witold Pokojski
Pileckiego 104/89
02 781 Warszawa
Prawo wykonywania zawodu lekarza:
Nr 1735376
Warszawa; dnia:  24.09..2022 r.

 

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Łukasz Jankowski

Sobieskiego 110
00-764 Warszawa

 

Drugi list otwarty do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

 

Mimo upływu 3 miesięcy od przekazania listu otwartego do Pana, nie uzyskałem odpowiedzi. Na listy się odpowiada. Wynika to z ogólnych norm etycznych. Jeśli normy etyczne w samorządzie lekarskim nie obowiązują, to można się oprzeć na kodeksie postępowania administracyjnego, który reguluje terminy udzielania odpowiedzi.

Należy podkreślić, że przestrzeganie norm etycznych jest jedną z dwóch zasadniczych składowych (obok posiadania kompetencji zawodowych) wymaganych do wykonywania zawodu zaufania publicznego. Nieprzestrzeganie norm etycznych w poruszanym zakresie narusza art. 1 i art. 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Liczenie na pion dyscyplinarny Izb Lekarskich, który uniewinnił poprzednich Prezesów NRL z nieodpowiadania na pisma (Grzegorz Wrona w roli Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej; Jacek Miarka w roli Przewodniczącego Naczelnego Sądu Lekarskiego) nie może mieć dalej miejsca.

Cenzurowanie artykułów lekarzy przez władze samorządowe w Gazecie Lekarskiej i spolegliwość pionu dyscyplinarnego Izb Lekarskich wobec władz samorządu lekarskiego wskazuje na sowiecką mentalność tych ludzi sprawujących funkcje w samorządzie lekarskim.

Domagam się od samorządu lekarskiego, który Pan reprezentuje jako Prezes NRL  wyeliminowania patologii opisanej szczegółowo w publikacji pt Internetowe serwisy lekarskie – studium patologii.

Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego – Michał Laskowski, napisał: „Treść książki będzie brana pod uwagę w praktyce orzeczniczej Sądu Najwyższego przy rozpoznawaniu spraw karnych i dyscyplinarnych.”

Na patologię składają się poniższe fakty:

  1. Każdy przedsiębiorca z Polski i z zagranicy (w tym pozostający poza prawem Unii Europejskiej) może na bazie Centralnego Rejestru Lekarzy lub Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą założyć lekarzowi adres internetowy z oprogramowaniem do pozyskiwania, gromadzenia i publikowania anonimów na lekarza w celach biznesowych i marketingowych bez podstawy prawnej.

 

  1. Postępowanie to narusza uregulowanie konstytucyjne (art. 17 ust. 1) dotyczące kontroli zawodu zaufania publicznego oraz prywatność lekarza (art. 47 Konstytucji RP), którego praca zawodowa jest nieodłączną składową prywatności. Stawianie znaku równości między zawodem zaufania publicznego, a pełnieniem funkcji publicznej (która właśnie podlega kontroli społecznej) bo zawiera słowo „publiczny” jest poważnym błędem powodującym błędne decyzje.

 

  1. Z drugiej strony: a) lekarz etycznie i ustawowo pod rygorem odpowiedzialności karnej jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lekarskiej, w związku z czym, nie może bronić swojego dobrego imienia w środowisku Internetu; b) kryterium naruszenia dóbr osobistych - uwzględniające reakcje przeciętnego rozsądnego człowieka - ukształtowane przed 50 laty, w czasach analogowych, powoduje że dochodzenie swoich praw przed sądem jest iluzoryczne; c) dochodzenie swoich praw przez lekarza następuje ex post – po poniesieniu konsekwencji.

 

  1. Z trzeciej strony lekarze, którzy zawarli umowę z przedsiębiorcami i odpłatnie korzystają z wyższego poziomu w wyszukiwarce przejmują do konsultacji pacjentów tych lekarzy, którzy nie opłacają się przedsiębiorcom. Postępowanie takie jest niezgodne z Kodeksem Etyki Lekarskiej: a) brak lojalności wobec  kolegów i koleżanek - art. 65, b) jak również przeczy ogólnym normom etycznym – art. 1; c) aktywne zbieranie „dobrych anonimów” powoduje omijanie zakazu reklamy – art. 63 ust. 1.

 

  1. Lekarz ma realizować standardy medyczne przy przestrzeganiu zasad etycznych, a nie ma biegać za kością – dobry anonim i unikać kija – zły anonim. Akceptacja tej sytuacji prowadzi do naruszenia godności zawodu lekarza i jest sprzeczna z art. 1 KEL.

 

  1. Biorąc pod uwagę fakt, że ponad 10% społeczeństwa ma zaburzenia osobowości, a 3% to osoby dyssocjalne oraz okoliczność, że anonimy w Internecie są pisane z rozluźnieniem barier psychologicznych w pięciu mechanizmach stanowi to realne zagrożenie dla lekarza. Powyższy fakt, w połączeniu z przemysłową skalą pisania anonimów na lekarza, prowadzi do języka nienawiści i agresji widocznej w Internecie, odczuwanej w gabinecie lekarskim i poniżającym traktowaniu lekarzy w środkach masowego przekazu przez osoby publiczne.

 

  1. Stworzono mechanizm do naruszania czci i godności lekarza na skalę przemysłową.

 

Tolerowanie patologii typu „znanylekarz” przez władze samorządu lekarskiego narusza godność zawodu lekarza i stanowi to naruszenie art. 1 Kodeksu Etyki lekarskiej.

Tolerowanie patologii typu „znanylekarz” przez władze samorządu lekarskiego narusza godność zawodu lekarza i stanowi to niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o izbach lekarskich, art. 5 określający zadania samorządu lekarskiego: Punkt 14) działania na rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym występowanie w obronie godności zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy.

 

Witold Pokojski - lekarz

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland