W ramach programu Polski Ład została uchwalona ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105).
Ustawą tą wprowadzono szereg zmian podatkowych m.in. w ustawie o VAT, jak i w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

Nowe rozwiązania w zakresie VAT, co do zasady, będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Niektóre jednak przepisy, w tym m.in. w zakresie wprowadzenia obowiązku integracji kasy z terminalem płatniczym i kar pieniężnych z tego tytułu, będą obowiązywać dopiero od 1 lipca 2022 r.

Celem wprowadzonych zmian jest m.in. popularyzacja obrotu bezgotówkowego w Polsce poprzez stworzenie systemu zachęt podatkowych, mających skłaniać podatników do realizowania płatności w formie bezgotówkowej.

W związku z powyższym, zgodnie z nowym art. 19a ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, od 1 stycznia 2022 r. na przedsiębiorców zostanie nałożony obowiązek zapewnienia swoim klientom możliwości dokonywania zapłaty, w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 ze zm.).

 

W tym zakresie w uzasadnieniu do ustawy czytamy: "(...) Definicja instrumentu płatniczego w ujęciu ustawy o usługach płatniczych jest bardzo szeroka i obejmuje wszelkie urządzenia czy też procedury umożliwiające płatnikowi złożenie zlecenia płatniczego (nie dotyczy to innych form płatności niż bezgotówkowe), bez wskazywania czy też rozróżniania konkretnych urządzeń, technologii itp. W zasadzie jedynym rozróżnieniem w tych przepisach jest wyszczególnienie karty płatniczej jako szczególnej kategorii instrumentów płatniczych. Takie szerokie ujęcie w ustawie o usługach płatniczych jest odzwierciedleniem unijnych przepisów i ma na celu zapewnienie neutralności technologicznej, tak aby uwzględniać coraz to bardziej zaawansowane urządzenia i aplikacje płatnicze, które z pewnością będą licznie pojawiały się w przyszłości.

Wydaje się więc, że zaproponowany kształt przepisu umożliwi objęcie wszelkich form rozliczeń bezgotówkowych, które na kasie mogłyby zostać zakwalifikowane w kategoriach »przelew«, »płatności mobilne«, »karta«, a więc zarówno płatności dokonywanych bez użycia terminala POS, za pomocą polecenia przelewu, kart płatniczych oraz aplikacji płatniczych oraz transakcji inicjowanych na terminalu za pomocą karty lub innych instrumentów mobilnych (aplikacji płatniczych) (...)".

Co jest istotne, obowiązek ten będzie dotyczył tylko tych przedsiębiorców, którzy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (nowy art. 19a ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców).

 

Uwaga

Wprowadzony od 1 stycznia 2022 r. obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego będzie dotyczył podatników użytkujących wszystkie rodzaje kas (tj. on-line, wirtualne, z elektronicznym bądź papierowym zapisem kopii).

W ramach zmian przewidzianych w Polskim Ładzie wprowadzono również przepis dotyczący zapewnienia przez przedsiębiorców integracji kasy z terminalem płatniczym. W nowym art. 19a ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców wskazano, że przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, ma zapewnić współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym.

Obowiązek ten będzie spoczywał na przedsiębiorcach od 1 lipca 2022 r.

Za niedopełnienie ww. obowiązku podatnikom będzie grozić kara pieniężna w wysokości 5.000 zł. Kara w tej wysokości będzie nakładana przez naczelnika urzędu skarbowego w drodze decyzji w przypadku stwierdzenia, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wbrew art. 19a ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców, nie zapewnia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, przy użyciu którego umożliwia przyjmowanie płatności, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących (nowy art. 111 ust. 6kb ustawy o VAT).

Podsumowanie:

Od 1 stycznia 2022 r. Od 1 lipca 2022 r.
  • obowiązek zapewnienia przez podatników dokonujących sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących możliwości przyjmowania płatności bezgotówkowych przy użyciu instrumentu płatniczego

Uwaga: Dotyczy to wszystkich rodzajów kas rejestrujących.

  • obowiązek zapewnienia przez przedsiębiorców integracji kasy z terminalem płatniczym
  • kara pieniężna w wysokości 5.000 zł nałożona przez naczelnika urzędu skarbowego w drodze decyzji za niezapewnienie współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym

Uwaga: Dotyczy to wyłącznie kas on-line i wirtualnych.

 

 

Źródło: Poradnik VAT nr 23 (551) z dnia 10.12.2021,

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland