Odpady - obowiązek rejestracyjny

 

Przypominamy, że lekarze i lekarze dentyści prowadzący podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów, obowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów, zobowiązani są do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa. W przypadku lekarzy działających na terenie Beskidzkiej Izby Lekarskiej jest to Marszałek Województwa Śląskiego lub Marszałek Województwa Małopolskiego.  Rejestr ten stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

 

Jak informuje portal BDO od 1 stycznia 2020 r. realizacja obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych będzie prowadzona za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany, nie będzie mógł przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Ponieważ nie będzie miał możliwości wystawienia karty przekazania odpadów w BDO, jak również odbierający nie będzie mógł ich bez wystawionej karty odebrać. Dlatego ważne jest, aby zarejestrować się do końca 2019 roku.

 

Wniosek w formie pisemnej składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego, załączając do niego oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.

 

Formularz wniosku oraz stosowny wzór oświadczenia znajdują się na stronie:

https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/wniosek-rejestrowy/

Wniosek rejestrowy można złożyć w następujący sposób:

  • osobiście w urzędzie marszałkowskim właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania
  • wysyłając pocztą na adres urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania
  • za pomocą e-maila, jeśli jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  • przez platformę ePUAP

W odniesieniu do podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich wpis do rejestru nie podlega opłacie, nie ma też zastosowania opłata roczna. Wpis jest czynnością jednorazową (za wyjątkiem sytuacji, kiedy zmianie ulegną dane podlegające wpisowi – np. adres praktyki, wówczas dokonuje się wpisu aktualizacyjnego).

 

Na stronie https://bdo.mos.gov.pl/ znajduje się także film instruktażowy pokazujący zasady prowadzenia od 1 stycznia 2020r. ewidencji odpadów w formie elektronicznej.

Kontakt w Urzędzie Marszałkowskim w zakresie spraw związanych z obsługą wniosków i zmiany haseł podany jest na stronie https://bdo.mos.gov.pl/kontakt/#info

 

W Województwie Śląskim

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

www.bip.slaskie.pl

zakładka ochrona środowiska, rejestr podmiotów

 

W Województwie Małopolskim

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

www.małpolska.pl

w zakładka Departament Środowiska, rejestr

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland