Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych”, który realizowany realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie ogólnopolskich szkoleń skierowanych do 800 pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi (w tym 240 osób zatrudnionych w POZ), którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są doskonaleniem i rozwijaniem zdolności analitycznych, audytu wewnętrznego i komunikacji w jednostkach systemu ochrony zdrowia. Nadrzędnym i długofalowym rezultatem realizowanych szkoleń będzie wzrost jakości usług medycznych, czyli głównego elementu charakteryzującego system opieki zdrowotnej i jego głównych interesariuszy: pacjentów, personelu medycznego (lekarski i pielęgniarski) oraz pomocniczego, placówek medycznych – reprezentowanych przez osoby zarządzające, płatnika (Narodowy Fundusz Zdrowia i inne instytucje finansujące).
W ramach projektu przewidziano realizację 720 godzin szkoleń z zakresu audytu wewnętrznego oraz antykorupcji w ochronie zdrowia.
Pozostałym formami wsparcia przewidzianymi w ramach projektu są szkolenia z zakresu zarządzania, prawa medycznego oraz komunikacji - łącznie 1500 godzin szkoleniowych. Dodatkowo uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji eksperckich.

 

Objęcie kompleksowym wsparciem szkoleniowym pracowników podmiotów leczniczych odpowiedzialnych za realizację działań organizacyjnych, finansowych oraz merytorycznych, będzie miało bezpośredni wpływ na poprawę dostępności, jakości i efektywności ekonomicznej w ochronie zdrowia.
Cel główny zostanie osiągnięty w wyniku realizacji następujących celów szczegółowych:

 • Poprawa funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez szkolenia z zakresu efektywności wykorzystania środków, lepszego zarządzania zasobami oraz kształtowanie umiejętności analitycznych niezbędnych przy planowaniu strategicznym.
 • Podniesienie i uzupełnienie wiedzy uczestników szkoleń w zakresie przepisów prawa finansowego, zasad funkcjonowania ochrony zdrowia i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, zasad sprawozdawczości dotyczącej ww. świadczeń dla NFZ.
 • Zdobycie wiedzy nt. optymalizacji kosztów działalności w zakresie kapitału ludzkiego, w ramach szkoleń z zakresu zarządzania zasobami i rachunkowości.
 • Wzmocnienie potencjału osób odpowiedzialnych za zarządzanie placówkami medycznymi poprzez nabycie umiejętności maksymalizowania stopnia wykorzystania posiadanych zasobów oraz generowanie dodatnich wyników finansowych w warunkach ograniczonych źródeł finansowania.
 • Ograniczenie liczby błędnych decyzji poprzez zdobycie wiedzy z zakresu prawa medycznego i poprawę komunikacji wewnętrznej.
 • Nabycie umiejętności oraz wiedzy z zakresu komunikacji z pacjentami, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość obsługi pacjentów oraz dbanie o wizerunek podmiotu leczniczego, dzięki szkoleniom poświęconych komunikacji interpersonalnej.

Poszerzenie oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu zarządzania i kontroli w systemie ochrony zdrowia, przyczyni się do wzrostu jakości oferowanych usług przez podmioty medyczne, oraz zwiększenia liczby pacjentów uzyskujących dostęp do skuteczniejszego leczenia. Szkolenia z zakresu komunikacji między poszczególnymi pracownikami (personelem lekarskim, pielęgniarskim i pomocniczym) sprzyjać będą budowaniu poczucia bezpieczeństwa u pacjenta oraz pozwolą zapobiegać – w dużym stopniu – wystąpieniu zdarzeń niepożądanych.

Grupy docelowe
Projekt adresowany jest do 800 pracowników pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, w tym 240 osób zatrudnionych w POZ, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są rozwijaniem zdolności analitycznych i zdobyciem nowych kwalifikacji, m.in. w dziedzinie audytu wewnętrznego, zarządzania i administrowania ochroną zdrowia.
Wsparcie w ramach projektu dedykowane jest 3 grupom, w obrębie których należy wskazać:

I. Kadrę zarządzającą, w szczególności managerów ochrony zdrowia, dyrektorów, kierowników placówek medycznych.

II. Kadrę medyczną, posiadającą w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne: ordynatorów, pielęgniarki oddziałowe.

III. Pracowników pionów administracyjnych: zamówień publicznych, księgowości, rejestratorów/rejestratorki jak również innych działów (statystyka medyczna, kontaktowanie usług, dokumentacja medyczna, itp.)

Pracownicy ww. grup w organizacjach szpitalnych, jak również placówkach POZ, zobligowani są do posiadania co najmniej zawodowych studiów wyższych.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia z pięciu następujących tematów (5 modułów szkoleniowych):

 • Moduł 1. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania - 3 dni szkolenia
  Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności analitycznych oraz audytu wewnętrznego wśród pracowników wyższego szczebla (kadry kierowniczej) oraz pozostałych pracowników
  administracyjnych. Szkolenie obligatoryjne dla wszystkich uczestników. Z uwagi na
  różne preferencje i wymagania grup docelowych, program szkoleń przygotowany zostanie dla 2 grup: kadry kierowniczej wyższego szczebla i pozostałych pracowników administracyjnych
  objętych wsparciem.
  Szkolenia odbywają się w Warszawie lub w Tarnowskich Górach (miejsce szkoleń do wyboru przez uczestnika).
  Uczestnicy mogą skorzystać z noclegu, który zapewnia organizator szkolenia.
 • Moduł 2. Metody i techniki zarządzania zasobami w kontekście zwiększenia dostępności do usług medycznych w podmiotach leczniczych – 2 dni szkolenia
 • Moduł 3. Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej – 2 dni szkolenia
 • Moduł 4. Prawo medyczne w ochronie zdrowia – 1 dzień szkolenia
 • Moduł 5. Komunikacja interpersonalna w podmiocie leczniczym – 2 dni szkolenia.

Uczestnik projektu ma obowiązek wziąć udział w minimum 2 modułach szkoleniowych, w tym obowiązkowo w module 1. Drugi moduł uczestnik wybiera spośród pozostałych czterech.
Szkolenia są akredytowane przez Naczelną Radę Lekarską.
Organizatorem szkoleń jest Naczelna Izba Lekarska oraz Partner Projektu – Centrum Edukacyjne FUTURE Alicja Gałązka.

Rekrutacja
Rekrutacja prowadzona jest z poszanowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, zgodnie z parytetem płci wśród poszczególnych grup zawodowych.
Pierwszeństwo przy rekrutacji na kurs mają osoby zatrudnione w POZ, bez względu na formę wykonywania zawodu.
Obligatoryjnym modułem dla wszystkich uczestników są szkolenia z zakresu audytu wew. i antykorupcji (Moduł1).

 

Uczestnicy zobligowani są do dostarczenia kompletu dokumentów, w tym zgłoszenia, ankiety z danymi osobowymi – zgodnej z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na 2014-2020, zaświadczenia o zatrudnieniu lub wykonywaniu zawodu w innej formie, wyrażenie zgody na walidację zdobytej wiedzy/umiejętności.
W przypadku większej liczby zgłoszeń, o przyjęciu na kurs decydować będzie zatrudnienie w POZ (waga 2) oraz kolejność zgłoszeń (waga 1).

Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu, zostaną wpisane na listę rezerwową.

Szkolenia mają charakter ogólnopolski.

Lista aktualnych szkoleń:


19-21.01.2018 Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania - data szkolenia:19/01/2018 - 21/01/2018

 


26-28.01.2018 Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania - data szkolenia:26/01/2018 - 28/01/2018


2-4.02.2018 Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania - data szkolenia:02/02/2018 - 04/02/2018


9-11.02.2018 Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania - data szkolenia:09/02/2018 - 11/02/2018


23-25.02.2018 Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania - data szkolenia:23/02/2018 - 25/02/2018


2-4.03.2018 Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania - data szkolenia:02/03/2018 - 04/03/2018


16-18.03.2018 Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania - data szkolenia:16/03/2018 - 18/03/2018


23-25.03.2018 Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania - data szkolenia:23/03/2018 - 25/03/2018


6-8.04.2018 Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania - data szkolenia:06/04/2018 - 08/04/2018


9-11.03.2018 Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania - data szkolenia:09/03/2018 - 11/03/2018


 


Pobierz do iCal

Pobierz do Kalendarza Google

  Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych”, który realizowany realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie ogólnopolskich szkoleń skierowanych do 800 pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi (w tym 240 osób zatrudnionych w POZ), którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są doskonaleniem i rozwijaniem zdolności analitycznych, audytu wewnętrznego i komunikacji w jednostkach systemu ochrony zdrowia. Nadrzędnym i długofalowym rezultatem realizowanych szkoleń będzie wzrost jakości usług medycznych, czyli głównego elementu charakteryzującego system opieki zdrowotnej i jego głównych interesariuszy: pacjentów, personelu medycznego (lekarski i pielęgniarski) oraz pomocniczego, placówek medycznych – reprezentowanych przez osoby zarządzające, płatnika (Narodowy Fundusz Zdrowia i inne instytucje finansujące). W ramach projektu przewidziano realizację 720 godzin szkoleń z zakresu audytu wewnętrznego oraz antykorupcji w ochronie zdrowia. Pozostałym formami wsparcia przewidzianymi w ramach projektu są szkolenia z zakresu zarządzania, prawa medycznego oraz komunikacji - łącznie 1500 godzin szkoleniowych. Dodatkowo uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji eksperckich.   Objęcie kompleksowym wsparciem szkoleniowym pracowników podmiotów leczniczych odpowiedzialnych za realizację działań organizacyjnych, finansowych oraz merytorycznych, będzie miało bezpośredni wpływ na poprawę dostępności, jakości i efektywności ekonomicznej w ochronie zdrowia. Cel główny zostanie osiągnięty w wyniku realizacji następujących celów szczegółowych:
  • Poprawa funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez szkolenia z zakresu efektywności wykorzystania środków, lepszego zarządzania zasobami oraz kształtowanie umiejętności analitycznych niezbędnych przy planowaniu strategicznym.
  • Podniesienie i uzupełnienie wiedzy uczestników szkoleń w zakresie przepisów prawa finansowego, zasad funkcjonowania ochrony zdrowia i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, zasad sprawozdawczości dotyczącej ww. świadczeń dla NFZ.
  • Zdobycie wiedzy nt. optymalizacji kosztów działalności w zakresie kapitału ludzkiego, w ramach szkoleń z zakresu zarządzania zasobami i rachunkowości.
  • Wzmocnienie potencjału osób odpowiedzialnych za zarządzanie placówkami medycznymi poprzez nabycie umiejętności maksymalizowania stopnia wykorzystania posiadanych zasobów oraz generowanie dodatnich wyników finansowych w warunkach ograniczonych źródeł finansowania.
  • Ograniczenie liczby błędnych decyzji poprzez zdobycie wiedzy z zakresu prawa medycznego i poprawę komunikacji wewnętrznej.
  • Nabycie umiejętności oraz wiedzy z zakresu komunikacji z pacjentami, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość obsługi pacjentów oraz dbanie o wizerunek podmiotu leczniczego, dzięki szkoleniom poświęconych komunikacji interpersonalnej.
  Poszerzenie oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu zarządzania i kontroli w systemie ochrony zdrowia, przyczyni się do wzrostu jakości oferowanych usług przez podmioty medyczne, oraz zwiększenia liczby pacjentów uzyskujących dostęp do skuteczniejszego leczenia. Szkolenia z zakresu komunikacji między poszczególnymi pracownikami (personelem lekarskim, pielęgniarskim i pomocniczym) sprzyjać będą budowaniu poczucia bezpieczeństwa u pacjenta oraz pozwolą zapobiegać – w dużym stopniu – wystąpieniu zdarzeń niepożądanych. Grupy docelowe Projekt adresowany jest do 800 pracowników pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, w tym 240 osób zatrudnionych w POZ, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są rozwijaniem zdolności analitycznych i zdobyciem nowych kwalifikacji, m.in. w dziedzinie audytu wewnętrznego, zarządzania i administrowania ochroną zdrowia. Wsparcie w ramach projektu dedykowane jest 3 grupom, w obrębie których należy wskazać: I. Kadrę zarządzającą, w szczególności managerów ochrony zdrowia, dyrektorów, kierowników placówek medycznych. II. Kadrę medyczną, posiadającą w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne: ordynatorów, pielęgniarki oddziałowe. III. Pracowników pionów administracyjnych: zamówień publicznych, księgowości, rejestratorów/rejestratorki jak również innych działów (statystyka medyczna, kontaktowanie usług, dokumentacja medyczna, itp.) Pracownicy ww. grup w organizacjach szpitalnych, jak również placówkach POZ, zobligowani są do posiadania co najmniej zawodowych studiów wyższych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia z pięciu następujących tematów (5 modułów szkoleniowych):
  • Moduł 1. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania - 3 dni szkolenia Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności analitycznych oraz audytu wewnętrznego wśród pracowników wyższego szczebla (kadry kierowniczej) oraz pozostałych pracowników administracyjnych. Szkolenie obligatoryjne dla wszystkich uczestników. Z uwagi na różne preferencje i wymagania grup docelowych, program szkoleń przygotowany zostanie dla 2 grup: kadry kierowniczej wyższego szczebla i pozostałych pracowników administracyjnych objętych wsparciem. Szkolenia odbywają się w Warszawie lub w Tarnowskich Górach (miejsce szkoleń do wyboru przez uczestnika). Uczestnicy mogą skorzystać z noclegu, który zapewnia organizator szkolenia.
  • Moduł 2. Metody i techniki zarządzania zasobami w kontekście zwiększenia dostępności do usług medycznych w podmiotach leczniczych – 2 dni szkolenia
  • Moduł 3. Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej – 2 dni szkolenia
  • Moduł 4. Prawo medyczne w ochronie zdrowia – 1 dzień szkolenia
  • Moduł 5. Komunikacja interpersonalna w podmiocie leczniczym – 2 dni szkolenia.
  Uczestnik projektu ma obowiązek wziąć udział w minimum 2 modułach szkoleniowych, w tym obowiązkowo w module 1. Drugi moduł uczestnik wybiera spośród pozostałych czterech. Szkolenia są akredytowane przez Naczelną Radę Lekarską. Organizatorem szkoleń jest Naczelna Izba Lekarska oraz Partner Projektu – Centrum Edukacyjne FUTURE Alicja Gałązka. Rekrutacja Rekrutacja prowadzona jest z poszanowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, zgodnie z parytetem płci wśród poszczególnych grup zawodowych. Pierwszeństwo przy rekrutacji na kurs mają osoby zatrudnione w POZ, bez względu na formę wykonywania zawodu. Obligatoryjnym modułem dla wszystkich uczestników są szkolenia z zakresu audytu wew. i antykorupcji (Moduł1).   Uczestnicy zobligowani są do dostarczenia kompletu dokumentów, w tym zgłoszenia, ankiety z danymi osobowymi – zgodnej z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na 2014-2020, zaświadczenia o zatrudnieniu lub wykonywaniu zawodu w innej formie, wyrażenie zgody na walidację zdobytej wiedzy/umiejętności. W przypadku większej liczby zgłoszeń, o przyjęciu na kurs decydować będzie zatrudnienie w POZ (waga 2) oraz kolejność zgłoszeń (waga 1).

  Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu, zostaną wpisane na listę rezerwową. Szkolenia mają charakter ogólnopolski.

  Lista aktualnych szkoleń:


  19-21.01.2018 Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania - data szkolenia:19/01/2018 - 21/01/2018  
  26-28.01.2018 Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania - data szkolenia:26/01/2018 - 28/01/2018
  2-4.02.2018 Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania - data szkolenia:02/02/2018 - 04/02/2018
  9-11.02.2018 Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania - data szkolenia:09/02/2018 - 11/02/2018
  23-25.02.2018 Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania - data szkolenia:23/02/2018 - 25/02/2018
  2-4.03.2018 Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania - data szkolenia:02/03/2018 - 04/03/2018
  16-18.03.2018 Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania - data szkolenia:16/03/2018 - 18/03/2018
  23-25.03.2018 Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania - data szkolenia:23/03/2018 - 25/03/2018
  6-8.04.2018 Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania - data szkolenia:06/04/2018 - 08/04/2018
  9-11.03.2018 Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania - data szkolenia:09/03/2018 - 11/03/2018
   
  Starts: 18/03/2018 09:00:00
  Warszawa,
  00-764
  X
  Bystrzańska 23
  Bielsko Biała
  Śląskie
  43-300
  Poland