15 marca 2017r. upływa termin składania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2016.
(podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - tekst jedn. Dz.U. 2013 poz. 21 z późn.zm.)

Sprawozdanie zawiera informacje o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.

Kto składa sprawozdanie?
Do składania sprawozdań zobowiązane są podmioty, które są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów, w szczególności wytwórcy odpadów medycznych.
Obowiązek nie dotyczy praktyk wyłącznie w zakładzie leczniczym oraz praktyk wytwarzających jedynie odpady komunalne.

Kogo obciąża odpowiedzialność za unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych?
Odpowiedzialność wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych nie kończy się z chwilą przekazania odpadów kolejnemu posiadaczowi! Trwa ona aż do momentu unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych! Unieszkodliwienie odpadów medycznych jest potwierdzane osobnym dokumentem!

Obowiązek przechowywania dokumentacji
Dokumenty w oparciu o które tworzy się sprawozdanie, czyli w szczególności Karty Przekazania Odpadów oraz Dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.

Gdzie złożyć sprawozdanie?
Sprawozdanie składa się do Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce wytworzenia odpadów.

Formularze i dodatkowe informacje dostępne są na stronach odpowiednich Urzędów Marszałkowskich:
-Województwo Śląskie,
Województwo Małopolskie.

Za niezłożenie w terminie sprawozdania grozi kara grzywny.


Pobierz do iCal

Pobierz do Kalendarza Google

  15 marca 2017r. upływa termin składania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2016. (podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - tekst jedn. Dz.U. 2013 poz. 21 z późn.zm.) Sprawozdanie zawiera informacje o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi. Kto składa sprawozdanie? Do składania sprawozdań zobowiązane są podmioty, które są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów, w szczególności wytwórcy odpadów medycznych. Obowiązek nie dotyczy praktyk wyłącznie w zakładzie leczniczym oraz praktyk wytwarzających jedynie odpady komunalne. Kogo obciąża odpowiedzialność za unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych? Odpowiedzialność wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych nie kończy się z chwilą przekazania odpadów kolejnemu posiadaczowi! Trwa ona aż do momentu unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych! Unieszkodliwienie odpadów medycznych jest potwierdzane osobnym dokumentem! Obowiązek przechowywania dokumentacji Dokumenty w oparciu o które tworzy się sprawozdanie, czyli w szczególności Karty Przekazania Odpadów oraz Dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty. Gdzie złożyć sprawozdanie? Sprawozdanie składa się do Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce wytworzenia odpadów. Formularze i dodatkowe informacje dostępne są na stronach odpowiednich Urzędów Marszałkowskich: -Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie. Za niezłożenie w terminie sprawozdania grozi kara grzywny.
  Starts: 15/03/2017 08:00:00
  ,
  X
  Bystrzańska 23
  Bielsko Biała
  Śląskie
  43-300
  Poland