31 marca 2017 r. upływa termin złożenia wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat z powyższego tytułu za rok 2016, jak również upływa termin do uiszczenia tych opłat na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.

Obowiązek złożenia sprawozdania i uiszczenia odpowiedniej opłaty dotyczy lekarzy/lekarzy dentystów prowadzących praktyki zawodowe niezależnie od formy prowadzenia tej praktyki oraz lekarzy/lekarzy dentystów prowadzących podmioty lecznicze (dawniej NZOZ).

Do złożenia sprawozdania zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym prowadzeniem gabinetu lekarskiego):
- wprowadzają do powietrza gazy lub pyły z kotłów grzewczych (a więc ogrzewający z własnego kotła np. gabinet lekarski),
- wprowadzają do powietrza gazy lub pyły z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (a więc używający samochodu w związku z prowadzeniem praktyki lekarskiej),
- pobierający wodę z własnego ujęcia,
- wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi.

Opłatę należy ustalić we własnym zakresie.
Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. W przypadku opłat za wprowadzanie gazów do powietrza, wynikających z eksploatacji samochodu opłaty te wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska. Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.

Gdy roczna opłata jest niższa niż 100,- zł z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie ma obowiązku składania sprawozdania.
W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255) wprowadzone zostało zwolnienie z obowiązku przesyłania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska wymienionych w art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska nie przekracza 100 zł.

Zwolnienie ma zastosowanie od 1 stycznia 2017 r. i dotyczy sprawozdań zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska począwszy od okresu sprawozdawczego obejmującego rok 2016.

W przypadku, gdy chociaż jeden rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 100 zł, powstaje obowiązek przesłania sprawozdania dotyczącego wszystkich rodzajów korzystania ze środowiska, na przykład opłata za wprowadzanie gazów do powietrza z tytułu używania samochodu nie przekracza 100,- zł, ale opłata z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza w związku z użytkowaniem kotła grzewczego przekracza 100,- zł, w takiej sytuacji istnieje obowiązek złożenia sprawozdania dotyczącego obu rodzajów korzystania ze środowiska.

Zwolnienie z obowiązku wnoszenia opłat, których roczna wysokość nie przekracza 800,-zł
Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.
Nadal istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.
Zwolnienie dotyczące składania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat nie zwalnia z obowiązku prowadzenia dokumentacji i przechowywania danych, na podstawie których naliczono opłatę. Oznacza to, iż należy pobrać ze strony właściwego urzędu marszałkowskiego i wypełnić formularz dotyczący korzystania ze środowiska, i pozostawić go w dokumentacji prowadzonej działalności.

Przedawnienie
Obowiązek uiszczenia opłaty i złożenia wykazów za korzystanie ze środowiska przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty. Przez wyżej wymieniony okres należy również przechowywać dokumentację stanowiącą podstawę naliczenia opłaty. Obowiązek przechowywania dokumentacji dotyczy również sytuacji, gdy podmiot jest zwolniony ze złożenia sprawozdania i uiszczenia opłaty.

Grzywna za niedopełnienie obowiązku terminowego złożenia sprawozdania
Przedsiębiorca, który nie dopełnia obowiązku terminowego przedkładania wykazu podlega karze grzywny.

W jakiej formie należy złożyć dokumenty do urzędu marszałkowskiego?
1.Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny na stronie właściwego urzędu marszałkowskiego.
2.Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
a) przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
b) przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
c) złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

Formularze oraz aplikacje do opracowywania sprawozdania i dodatkowe informacje dostępne są:
- dla Województwa Śląskiego: https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=26999&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=12928
- dla Województwa Małopolskiego:
http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,850988.html


Pobierz do iCal

Pobierz do Kalendarza Google

  31 marca 2017 r. upływa termin złożenia wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat z powyższego tytułu za rok 2016, jak również upływa termin do uiszczenia tych opłat na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego. Obowiązek złożenia sprawozdania i uiszczenia odpowiedniej opłaty dotyczy lekarzy/lekarzy dentystów prowadzących praktyki zawodowe niezależnie od formy prowadzenia tej praktyki oraz lekarzy/lekarzy dentystów prowadzących podmioty lecznicze (dawniej NZOZ). Do złożenia sprawozdania zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym prowadzeniem gabinetu lekarskiego): - wprowadzają do powietrza gazy lub pyły z kotłów grzewczych (a więc ogrzewający z własnego kotła np. gabinet lekarski), - wprowadzają do powietrza gazy lub pyły z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (a więc używający samochodu w związku z prowadzeniem praktyki lekarskiej), - pobierający wodę z własnego ujęcia, - wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi. Opłatę należy ustalić we własnym zakresie. Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. W przypadku opłat za wprowadzanie gazów do powietrza, wynikających z eksploatacji samochodu opłaty te wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska. Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Gdy roczna opłata jest niższa niż 100,- zł z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie ma obowiązku składania sprawozdania. W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255) wprowadzone zostało zwolnienie z obowiązku przesyłania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska wymienionych w art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska nie przekracza 100 zł. Zwolnienie ma zastosowanie od 1 stycznia 2017 r. i dotyczy sprawozdań zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska począwszy od okresu sprawozdawczego obejmującego rok 2016. W przypadku, gdy chociaż jeden rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 100 zł, powstaje obowiązek przesłania sprawozdania dotyczącego wszystkich rodzajów korzystania ze środowiska, na przykład opłata za wprowadzanie gazów do powietrza z tytułu używania samochodu nie przekracza 100,- zł, ale opłata z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza w związku z użytkowaniem kotła grzewczego przekracza 100,- zł, w takiej sytuacji istnieje obowiązek złożenia sprawozdania dotyczącego obu rodzajów korzystania ze środowiska. Zwolnienie z obowiązku wnoszenia opłat, których roczna wysokość nie przekracza 800,-zł Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. Nadal istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty. Zwolnienie dotyczące składania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat nie zwalnia z obowiązku prowadzenia dokumentacji i przechowywania danych, na podstawie których naliczono opłatę. Oznacza to, iż należy pobrać ze strony właściwego urzędu marszałkowskiego i wypełnić formularz dotyczący korzystania ze środowiska, i pozostawić go w dokumentacji prowadzonej działalności. Przedawnienie Obowiązek uiszczenia opłaty i złożenia wykazów za korzystanie ze środowiska przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty. Przez wyżej wymieniony okres należy również przechowywać dokumentację stanowiącą podstawę naliczenia opłaty. Obowiązek przechowywania dokumentacji dotyczy również sytuacji, gdy podmiot jest zwolniony ze złożenia sprawozdania i uiszczenia opłaty. Grzywna za niedopełnienie obowiązku terminowego złożenia sprawozdania Przedsiębiorca, który nie dopełnia obowiązku terminowego przedkładania wykazu podlega karze grzywny. W jakiej formie należy złożyć dokumenty do urzędu marszałkowskiego? 1.Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny na stronie właściwego urzędu marszałkowskiego. 2.Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: a) przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, b) przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym), c) złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy. Formularze oraz aplikacje do opracowywania sprawozdania i dodatkowe informacje dostępne są: - dla Województwa Śląskiego: https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=26999&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=12928 - dla Województwa Małopolskiego: http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,850988.html
  Starts: 31/03/2017 00:00:00
  ,
  X
  Bystrzańska 23
  Bielsko Biała
  Śląskie
  43-300
  Poland