PRZYZNANIE PWZ W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO

(lekarz cudzoziemiec)

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru
  Powinien zawierać oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy.
 2. Odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty lub zaświadczenie o ukończeniu studiów
  Wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów (wraz z zaświadczeniem potwierdzającym nostryfikację).
 3. Kserokopia stron z paszportu z danymi osobowymi (dokument do wglądu)
 4. Orzeczenie o stanie zdrowia
  Wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy.
 5. Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)
 6. Dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego (3,5 x 4,5 cm)
 7. Dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
  (Zezwolenie na pobyt czasowy lub wiza krajowa (Multi-365), zezwolenie na pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy wraz z towarzyszącą Kartą Polaka, dokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy).
 8. W przypadku ukończenia studiów w innym języku niż język polski – świadectwo złożenia egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelna Izbę Lekarską w Warszawie.
  Z powyższego obowiązku zwolnione są osoby, które przedstawią świadectwo dojrzałości złożone w języku polskim bądź złożyły w języku polskim z wynikiem pozytywnym LEK/LDEK (wymagane osobne zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające zdanie egzaminu w języku polskim).
 9. Dokument potwierdzający nienaganną postawę etyczną
  (art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty), tj. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w państwie, w którym lekarz uzyskał dyplom, a w przypadku wykonywania zawodu na terytorium innego państwa– z państwa, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego).
 10. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – podpisane oświadczenie.

 

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

 1. Dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 2. Dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego) – dokument ważny 3 miesiące od daty wystawienia,
 3. Oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód– dokument ważny 3 miesiące od daty wystawienia,
 4. Dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

 

Formularze do pobrania:
Wniosek W-1
Orzeczenie o stanie zdrowia + Oświadczenie RODO
Oświadczenie o niekaralności

 

Postępowanie dotyczy:

Absolwenta wyższej uczelni medycznej, nie posiadającego obywatelstwa polskiego, który uzyskał tytuł zawodowy lekarza/lekarza stomatologa na podstawie:

 1. Dyplom lekarza, lekarza stomatologa wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną,
 2. Dyplomu wydanego w innym państwie, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza, lekarza stomatologa wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną i dotychczas nie wykonywał zawodu,
 3. Lekarza/lekarza dentysty, nie posiadającego obywatelstwa polskiego, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznanego w innym państwie i wykonywał zawód za granicą, a dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej , zamierzającego odbyć staż podyplomowy albo uzyskać uznanie stażu odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i złożyć egzamin państwowy kończący staż podyplomowy.
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland