PRZYZNANIE PWZ W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. ”Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru”
  Zawierać powinien oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 2. Odpis dyplomu lekarza/lekarza dentysty wraz z kserokopią suplementu – w przypadku jeśli lekarz nie posiada jeszcze dyplomu tymczasowo przyjmowane są zaświadczenia o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 3. Dowód osobisty lub paszport - oryginał do wglądu
 4. Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)
 5. Zaświadczenie o stałym zameldowaniu na obszarze działania Beskidzkiej Izby Lekarskiej
 6. Orzeczenie o stanie zdrowia
  Wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy(druk do pobrania)
 7. dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – format: zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu
 8. W przypadku ukończenia studiów w innym języku niż język polski – świadectwo złożenia egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelna Izbę Lekarską w Warszawie.
  Z powyższego obowiązku zwolnione są osoby, które przedstawią świadectwo dojrzałości złożone w języku polskim bądź złożyły w języku polskim z wynikiem pozytywnym LEK/LDEK ( wymagane osobne zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające zdanie egzaminu w języku polskim ).
 9. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych –podpisane oświadczenie

Odbiór prawa wykonywania zawodu wyłącznie osobiście.

 

Dodatkowo lekarz, który uzyskał prawo wykonywania zawodu na terenie innego państwa:

 1. Dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 2. Dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego) – dokument ważny 3 miesiące od daty wystawienia,
 3. Oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód– dokument ważny 3 miesiące od daty wystawienia,
 4. Dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

 

Formularze do pobrania:
Wniosek W1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu
Orzeczenie o stanie zdrowia + Oświadczenie RODO

 

Postępowanie dotyczy:

Absolwenta wyższej uczelni medycznej, który uzyskał tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty
na podstawie:

 1. 1. Dyplomu lekarza, lekarza dentysty wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną,
 2. Dyplomu wydanego w innym państwie, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza, lekarza dentysty wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną i dotychczas nie wykonywał zawodu,
 3. Lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznanego w innym państwie i wykonywał zawód za granicą, a dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu na staż podyplomowy rozpoczynający się:

 • 1 października dokumenty przyjmowane są do 15 sierpnia;
 • 1 marca dokumenty przyjmowane są do 15 stycznia

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland