DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2

W JASTRZĘBIU-ZDROJU

ogłasza konkurs na stanowisko lekarza zarządzającego

Oddziałem Gastrologiczno-Wewnętrznym

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23.02.2016 roku oraz Zarządzenia nr 97/2017 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze
w komórkach organizacyjnych medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju,  kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z uzasadnieniem,
  2. koncepcję pracy na danym stanowisku,
  3. opis przebiegu pracy zawodowej,
  4. opis kwalifikacji podstawowych i dodatkowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających te kwalifikacje,
  5. oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko,
  6. propozycję wysokości wynagrodzenia złożoną w zamkniętej kopercie z opisem – konkurs ofert na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Gastrologiczno-Wewnętrznym - nie otwierać przed rozstrzygnięciem konkursu.

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych  niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju  leczniczego dostępne są na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 17.12.2018 r.  pod adresem:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2

aleja Jana Pawła II 7

44–330 Jastrzębie-Zdrój

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Gastrologiczno-Wewnętrznym”.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.


Pola oznaczone (*) są obowiązkowe


Słowa kluczowe:


Treść ogłoszenia *
Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland