Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5

ogłasza

KONKURS OFERT

Dotyczy:

 

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

na okres od 1 października 2020r. do 31 grudnia 2020r. 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w siedzibie udzielającego zamówienia w Wadowicach przy ul. Karmelickiej 5, pok. 226, w terminie do 22 września 2020r. oraz odebrać stosowne formularze. Oferty należy składać na formularzu pod wyżej wskazanym adresem w terminie do dnia 23 września 2020r. do godz. 900.
W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu przesyłki do udzielającego zamówienia.

OTWARCIE OFERT:

nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w Wadowicach przy ul. Karmelickiej 5 w dniu
23 września 2020r. o godz. 1000.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

nastąpi do 25 września 2020r. w siedzibie ZZOZ w Wadowicach.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu. W toku postępowania konkursowego, nie później niż do rozstrzygnięcia konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest.

Oferentom przysługuje prawo złożenia protestu lub odwołania zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZZOZ w Wadowicach ul. Karmelicka 5, kontakt: sekretariat@zzozwadowice.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych iod@zzozwadowice.pl  Dane osobowe są przetwarzane w celu wyboru ofert, zawarcia umowy i jej rozliczenia, oraz dane będą wykorzystane do kontaktu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c, f  RODO. Odbiorcami danych będą podmioty upoważnione na podstawie prawa oraz podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych w zakresie wsparcia organizacyjnego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji wymaganej przepisami prawa. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia po terminach archiwizacyjnych wyrażonych w odrębnych przepisach lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa oraz w zakresie koniecznym do zawarcia umowy. W pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest niemożliwość udziału w postępowaniu rekrutacyjnym / konkursie i zawarcia umowy.

 

Wadowice, dnia 11 września 2020r.


Pola oznaczone (*) są obowiązkowe
Treść ogłoszenia *
X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland