Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5

ogłasza

KONKURS OFERT

Dotyczy:

 

 1. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Wadowicach w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji zgodnie z rozkładem czasu pracy w:

oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (blok operacyjny),

- oddziale noworodków i wcześniaków,

- oddziale ginekologiczno - położniczym.

 1. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Wadowicach poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji zgodnie z rozkładem czasu pracy w:

oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (blok operacyjny),

oddziale noworodków i wcześniaków,

- oddziale ginekologiczno – położniczym,

oddziale wewnętrznym I z oddziałem geriatrycznym (łączona opieka),

oddziale wewnętrznym II z oddziałem geriatrycznym (łączona opieka),

- oddziale dziecięcym,

oddziale chirurgii urazowej.

 • Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w karetce transportowej przy szpitalnym oddziale ratunkowym z centralną izbą przyjęć.
 1. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w Dziale Pomocy Doraźnej w Wadowicach (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach).
 2. Udzielania świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
 3. Udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach w poradniach specjalistycznych:
  1. Poradnia dla Kobiet,
  2. Poradnia Ortopedyczna,
  3. Poradnia Okulistyczna,
  4. Poradnia Onkologiczna,
  5. Poradnia Rehabilitacyjna.
 • Udzielania świadczeń zdrowotnych przez osobę posiadającą kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (m.in. psychologa, psychoterapeutę) w poradniach Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach:
  1. Poradnia Leczenia Uzależnień,
  2. Poradnia Psychologiczna,
  3. Poradnia Zdrowia Psychicznego.
 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistę rehabilitacji ruchowej w Dziale Rehabilitacji Medycznej.
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę dziedzinie rehabilitacji medycznej w Dziale Rehabilitacji Medycznej.
 3. Udzielnie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Medycyny Pracy.
 • Wykonywanie usług medycznych wchodzących w zakres świadczeń Banku Krwi
  i Pracowni Serologii Transfuzjologicznej Centralnego Laboratorium.

na okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2021r.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w siedzibie udzielającego zamówienia w Wadowicach przy ul. Karmelickiej 5, pok. 226, w terminie do 13 grudnia 2018r. oraz odebrać stosowne formularze. Oferty należy składać na formularzu pod wyżej wskazanym adresem w terminie do dnia 12 grudnia 2018r. do godz. 900.
W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu przesyłki do udzielającego zamówienia.

OTWARCIE OFERT:

nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w Wadowicach przy ul. Karmelickiej 5 w dniu 12 grudnia 2018r. o godz. 1000.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

nastąpi do 14 grudnia 2018r. w siedzibie ZZOZ w Wadowicach.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu. W toku postępowania konkursowego, nie później niż do rozstrzygnięcia konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest.

Oferentom przysługuje prawo złożenia protestu lub odwołania zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZZOZ w Wadowicach. Kontakt do Inspektora ochrony danych  iod@zzozwadowice.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 3 do 10 lat w zależności od rozstrzygnięcia konkursu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia po okresie archiwizacji określonej przepisami prawa, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy.


Pola oznaczone (*) są obowiązkowe


Słowa kluczowe:


Treść ogłoszenia *
Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland