UCHWAŁA NR 11/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2018 roku

w sprawie: ustalenia liczebności oraz składu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej VIII kadencji 2018-2022.

Na podstawie art. 25 pkt 9 oraz 26 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się, iż w skład Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej VIII kadencji 2018-2022 wchodzić będzie 10 (dziesięć) osób, w tym 8 (ośmiu) lekarzy i 2 (dwóch) lekarzy dentystów, w tym:
1. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej,
2. 3 (trzech) Wiceprezesów Okręgowej Rady Lekarskiej, w tym 2 (dwóch) lekarzy i 1 (jeden) lekarz dentysta,
3. Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej,
4. Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej,
5. Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej,
6. 3 (trzech) Członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland