UCHWAŁA NR 121/VIII/2021
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 16 marca 2021 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 965 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na zawarcie z AXA Emerytura Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z siedzibą w Warszawie umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

§ 2

Upoważnia się do zawarcia w imieniu Beskidzkiej Izby Lekarskiej umowy, o której mowa w § 1, Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej lub zastępującego go Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej działającego łącznie ze Skarbnikiem Okręgowej Rady Lekarskiej lub Sekretarzem Okręgowej Rady Lekarskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZASTĘPCA SEKRETARZA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
RAFAŁ WIŚNIOWSKI

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland