UCHWAŁA NR 218/VIII/2018
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 sierpnia 2018 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Naczelną Izbą Lekarską z siedzibą w Warszawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na zawarcie z Naczelną Izbą Lekarską z siedzibą w Warszawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych celem procedowania zawartej w dniu 29.12.2016 roku umowy licencyjnej upoważniającej do korzystania z systemu informatycznego dla prowadzenia okręgowych rejestrów lekarzy i lekarzy dentystów i Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej (SOIL).

§ 2

Upoważnia się do zawarcia w imieniu Beskidzkiej Izby Lekarskiej umowy, o której mowa w § 1, Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej lub zastępującego go Wiceprezesa działającego łącznie ze Skarbnikiem lub Sekretarzem Okręgowej Rady Lekarskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland