UCHWAŁA NR 231/VIII/2018
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 4 września 2018 roku

w sprawie: częściowego pokrycia kosztów wyjazdu do Tanzanii.

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przychylając się do wniosku lekarza Sławomira Kozieł z dnia 22 sierpnia 2018 r. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej przyznaje wyżej wymienionemu lekarzowi dofinansowanie w wysokości 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto, na częściowe pokrycie kosztów humanitarnego wyjazdu mającego na celu leczenie chirurgiczne pacjentów cierpiących z powodu przepukliny pachwinowej w wiosce Kiabakari w północnej Tanzanii.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland