UCHWAŁA NR 45/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2018 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wydatkowanie środków pieniężnych na zakup laptopa dla Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na wydatkowanie środków pieniężnych na zakup laptopa do wysokości 3.500,- zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) brutto. Wyżej wymieniony laptop będzie użytkowany przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland