UCHWAŁA NR 47/VIII/2021
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 2 lutego 2021 roku

w sprawie: ustalenia minimalnej i maksymalnej liczby członków
rejonu wyborczego, posiadających czynne prawo wyborcze, utworzonego do przeprowadzenia wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej IX kadencji.

Na podstawie art. 25 pkt 10 oraz art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965 z późn. zm.), § 13 ust. 1, 3 oraz § 14 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do obwieszczenia Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 2016 r., na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. uchwala się, co następuje:

§1

Na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. ustala się:
- minimalną liczbę członków rejonu wyborczego utworzonego do przeprowadzenia wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej IX kadencji – 25 osób członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej, posiadających czynne prawo wyborcze,
- maksymalną liczbę członków rejonu wyborczego utworzonego do przeprowadzenia wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej IX kadencji – 300 osób członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej, posiadających czynne prawo wyborcze.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland