Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela państwa członka UE

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty z UE okręgowa rada lekarska w oparciu o opinię Ośrodka Uznawania Kwalifikacji, działającego przy Naczelnej Izbie Lekarskiej przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Wymagane dokumenty:

wniosek W-2A – „Wniosek o uznanie kwalifikacji formalnych, przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej”,
dyplom ukończenia wyższej szkoły medycznej (Akademia Medyczna, Uniwersytet) – kserokopia + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego;
UWAGA!

Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej tj. od dnia 18 stycznia 2016 r. wszystkie osoby, bez względu na posiadane obywatelstwo, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty bądź prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego są zobowiązane wykazać znajomość języka polskiego poprzez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Radę Lekarską.

  1. staż podyplomowy – potwierdzenie odbycia tego stażu jeśli obowiązywał w danym kraju – kserokopia + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  2. prawo wykonywania zawodu wydane przez organ upoważniony – Ministerstwo Zdrowia lub Izbę Lekarską – kserokopia + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  3. zaświadczenie potwierdzające przepracowanie przynajmniej 3 lat z ostatnich 5 lat wydane przez organ upoważniony – Ministerstwo Zdrowia lub Izbę Lekarską – kserokopia + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  4. zaświadczenie potwierdzające niekaralność lekarza w zawodzie tzw. „Certificate of Good Standing” wydane przez organ upoważniony – Ministerstwo Zdrowia lub Izbę Lekarską/ – kserokopia + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  5. orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
  6. dokument potwierdzający obywatelstwo – paszport – kserokopia,
  7. dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – format: zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu,
  8. specjalizacje – kserokopia + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

Wniosek W-2A Wniosek-2A

Zaświadczenie o stanie zdrowia Zaświadczenie o stanie zdrowia

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland