PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU
LEKARZA /LEKARZA DENTYSTY W CELU ODBYCIA
stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków
oraz
wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

 

1. Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza / lekarza dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej.

2.Wymagane dokumenty :
- W-1 "Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty, w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej"
- odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty
- kserokopia dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi
- zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy( druk do pobrania)
- dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)
- dwa zdjęcia legitymacyjne
- kserokopia decyzji nadania NIP-u wystawionej przez właściwy urząd skarbowy (jeżeli jest już nadany)
-zameldowanie na obszarze działania BIL

Lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa dodatkowo składa:

dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ostatnio wykonywał zawód
- dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)
- oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód
- dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierającą opinię zawodową (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

Staż podyplomowy rozpoczyna się corocznie 1 października i 1 marca - składanie wymaganych dokumentów w celu uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty powinno mieć miejsce co najmniej na dwa miesiące przed rozpoczęciem stażu.


Wzory druków do pobrania:

Wniosek W1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu Wniosek W1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu

Zaświadczenie o stanie zdrowia Zaświadczenie o stanie zdrowia / Oświadczenie RODO

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland