UZYSKANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA / LEKARZA DENTYSTY NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEZ CUDZOZIEMCA

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty nie będącego obywatelem polskim, posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu lub prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, który złożył egzamin państwowy kończący staż podyplomowy (LEP/LEK) – obowiązuje od 1 października 2004 r., Okręgowa Rada Lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. na czas określony w celu odbycia szkolenia podyplomowego lub uzyskania stopnia naukowego,
  2. na czas określony lub na stałe w celu podjęcia pracy zarobkowej.

 

Wymagane dokumenty:

- „Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej"
- dyplom ukończenia uczelni medycznej:

a) w przypadku ukończenia uczelni medycznej na terytorium RP:

- miękka kopia dyplomu lekarza / lekarza dentysty wraz z kopią suplementu

UWAGA! Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej tj. od dnia 18 stycznia 2016 r. wszystkie osoby, bez względu na posiadane obywatelstwo, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty bądź prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego są zobowiązane wykazać znajomość języka polskiego poprzez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Radę Lekarską,

b) w przypadku ukończenia uczelni medycznej na terytorium innego państwa:

- dyplom ukończenia studiów medycznych wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,

- suplement (jeśli obowiązuje),

– dokument potwierdzający uznanie wykształcenia medycznego za równoważne z wykształceniem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów (nostryfikacja);

-orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,

- dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),

- dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – format: zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu

- „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” albo „Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza dentysty pod kierunkiem lekarza dentysty uprawnionego do samodzielnego wykonywania zawodu” (dotyczy lekarza dentysty, który rozpoczął staż podyplomowy przed 1 października 1999 r.) albo „Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza”, „Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty”,


a) w przypadku stażu podyplomowego odbytego na terytorium RP: „Kartę stażu podyplomowego lekarza”, „Kartę stażu podyplomowego lekarza dentysty” albo „Zaświadczenie o odbyciu praktyki przygotowawczej lekarsko-dentystycznej” (dotyczy lekarzy dentystów który miał stwierdzone prawo wykonywania zawodu przed 27 września 1997 r.)


b) w przypadku stażu podyplomowego odbytego poza granicami RP: decyzję Ministra Zdrowia o uznaniu stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, kopię dokumentu potwierdzającego odbycie stażu podyplomowego obejmującego okres oraz miejsce odbywania stażu, potwierdzenie uprawnień (prawa wykonywania zawodu) do odbycia stażu podyplomowego na terytorium innego państwa oraz potwierdzenie niekaralności w zawodzie obejmujące okres wykonywania zawodu w innym państwie, wydane przez właściwy organ danego państwa.,

- świadectwo złożenia egzaminu państwowego lekarza, lekarza dentysty -po dniu 1 października 2004 dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

oraz dodatkowo

w przypadku lekarza/lekarza dentysty zamierzającego wyłącznie odbyć szkolenie podyplomowe lub określonego rodzaju studia:

a) zezwolenie Ministra Zdrowia na odbycie specjalizacji na zasadach określonych w przepisach o podejmowaniu i odbywaniu studiów, uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby nie będące obywatelami Polski,

b) dokument potwierdzający zgodę jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej albo podmiotu uprawnionego do nadawania stopni naukowych na podstawie odrębnych przepisów, na odbycie określonego rodzaju studiów lub szkolenia,

c) zaświadczenie o formie finansowania studiów lub szkolenia

Dokumenty niezbędne do przyznania prawa wykonywania zawodu nie wymienione powyżej, które lekarz/lekarz dentysta składa właściwej okręgowej radzie lekarskiej w celu przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego powinny znajdować się w aktach osobowych izby, której jest członkiem a do której występuje o przyznanie prawa wykonywania zawodu albo zostają przekazane tej izbie jeżeli lekarz jest członkiem innej okręgowej izby lekarskiej.

- Dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w państwie, w którym ostatnio wykonywał zawód

 

 

 

Wzory druków do pobrania:

https://bil.bielsko.pl/wp-content/uploads/2016/06/wniosek-W-2B-o-przyznanie-prawa-ponowne-przyznanie-prawa-dla-lek.-cudzoziemca Wniosek W-2B

https://bil.bielsko.pl/wp-content/uploads/2016/06/wniosek-W-2C Wniosek W-2C

zaświadczenie o stanie zdrowia Zaświadczenie o stanie zdrowia

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland