Uchwała 47/VIII/2021

w sprawie: ustalenia minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego, posiadających czynne prawo wyborcze, utworzonego do przeprowadzenia wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej IX kadencji.

Uchwała 46/VIII/2021

w sprawie: ustalenia liczby członków rejonu wyborczego, uprawnionych do wyboru jednego delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej IX kadencji.

Uchwała 499/VIII/2020

w sprawie: zawarcia z Ministrem Zdrowia umowy na przekazanie w 2020 roku środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w ustawach o izbach lekarskich oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Uchwała 428/VIII/2020

w sprawie: wyrażenia zgody na odbywanie posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej i Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej za pomocą nośników internetowych zgodnie z wyznaczonymi terminami w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2.

Uchwała 399/VIII/2020

w sprawie: upoważnienia Prezesa i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej do zawarcia umowy dotyczącej programu OC Lekarza na okres 3 lat na warunkach zawartych w ofercie.
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland