UCHWAŁA NR 17/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2018 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych.

Na podstawie art. 25 pkt 10 oraz art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168), § 12 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 23/VIII/2018 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 17 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej, oraz § 12 Uchwały Nr 44-03-IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy z późniejszymi zmianami uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej udziela niniejszym pełnomocnictwa do dysponowania środkami pieniężnymi Beskidzkiej Izby Lekarskiej na rachunkach bankowych:

1. Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej - kol. Klaudiuszowi Komorowi,
2. Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej - kol. Bogusławie Gradowskiej,
3. Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej - kol. Zycie Kaźmierczak-Zagórskiej,
4. Wiceprezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej - kol. Radosławowi Piwowarczykowi,
5. Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej - kol. Grzegorzowi Kołodziejowi,
6. Sekretarzowi Okręgowej Rady Lekarskiej - kol. Maciejowi Skwarnie,

w następujący sposób:
dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych, wymaga współdziałania dwóch członków Prezydium Rady, w tym Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika lub Sekretarza.

§ 2

W związku z podjęciem niniejszej uchwały traci moc obowiązującą Uchwała Nr 15/VII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland