UCHWAŁA NR 18/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2018 roku

w sprawie: upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. 25 pkt. 10 oraz art. 26 ust. 3 i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej upoważnia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej do podejmowania uchwał w sprawach lekarzy,
do których na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych, a w szczególności
w następujących sprawach:

1) przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, o których mowa w art. od 5 do 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz do podejmowania wszelkich czynności, o których mowa w powyższych przepisach,

2) wpisu lekarza lub lekarza dentysty, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lub ograniczone prawo wykonywania zawodu do rejestru prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

3) w sprawach określonych w przepisach art. 9, 9a oraz 9b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz wpisu lekarza lub lekarza dentysty do rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską, o którym mowa w wyżej wymienionych przepisach,

4) w sprawach dotyczących utraty prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty z mocy prawa, o którym mowa w art. 14 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

5) w sprawach dotyczących wpisu i odmowy wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską, w tym do podejmowania wszelkich czynności, o których mowa w art. 19 do 19 e ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

§ 2

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej upoważnia również Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej do podejmowania uchwał:

1) w sprawach dotyczących zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu lekarza lub lekarza dentysty i zamiarem podjęcia wykonywania zawodu przez lekarza lub lekarza dentystę po upływie 5 lat w sytuacjach, o których mowa w art. 10 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

2) w sprawach dotyczących wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską, odmowy wpisu, zmiany wpisu do rejestru oraz wykreślenia wpisu z rejestru (art. 110 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej),

3) w sprawach dotyczących kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, oraz upoważniania osób do przeprowadzania kontroli, o której mowa powyżej (art. 111 – 112 ustawy o działalności leczniczej),

4) w sprawach dotyczących wizytacji w celu oceny wykonywania zawodu przez lekarzy wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w tym upoważniania lekarzy do przeprowadzenia wizytacji (art. 52b ustawy z dnia 5 grudnia 2006r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

§ 3

W związku z podjęciem niniejszej uchwały moc obowiązującą traci uchwała Nr 16/VII/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland