UCHWAŁA NR 5/IX/2022
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 12 kwietnia 2022 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia składu Komisji ds. Rejestracji Lekarzy.

 

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1342) oraz Uchwały nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów z późn. zm. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się następujący skład Komisji ds. Rejestracji Lekarzy powołanej na podstawie uchwały nr 3/IX/2022 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych Beskidzkiej Izby Lekarskiej:
Przewodnicząca Komisji

  • kol. Zyta Kaźmierczak-Zagórska,

Członkowie Komisji:

  • kol. Wacław Byrdy,
  • kol. Jolanta Firlej-Dobrzańska,
  • kol. Danuta Hajzyk,
  • kol. Marcin Mierzwa.

§ 2

Ustala się, że Komisja będzie realizować zadania oraz będzie działać zgodnie z przepisami Uchwały nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyzwania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów z późn. zm.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK-ZAGÓRSKA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
RADOSŁAW PIWOWARCZYK

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland