UCHWAŁA NR 198/VIII/2018
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 7 sierpnia 2018 roku

w sprawie: upoważnienia do dokonywania wpisów w prawie wykonywania zawodu lekarza oraz zaświadczeń wydawanych w celu uznania kwalifikacji za granicą.

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) oraz § 10 ust. 2 uchwały Nr 1/17/VII z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się:
1. kol. Klaudiusza Komora
2. kol. Radosława Piwowarczyka
3. kol. Bogusławę Gradowską
4. kol. Zytę Kaźmierczak-Zagórską
5. kol. Macieja Skwarnę
6. kol. Rafała Wiśniowskiego
do dokonywania wpisów o których mowa w § 10 ust. 2 uchwały Nr 1/17/VII z dnia
13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy
i lekarzy dentystów, to jest do dokonywania wpisów w prawie wykonywania zawodu lekarza.

2. Upoważnia się również osoby wymienione w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały do podpisywania zaświadczeń wydawanych w celu uznania kwalifikacji za granicą.

§ 2

Moc obowiązującą traci uchwała nr 32/V/2005 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów
w dokumencie uprawniającym do wykonywania zawodu oraz na odpowiednim wniosku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 5 kwietnia 2018r.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland