Od 1.01.2017 roku w naszej Izbie wprowadzony został system indywidualnych kont dla składek członkowskich. Oznacza to, że składki każdego z Państwa będą gromadzone na osobnym, indywidualnym koncie, a nie jak dotychczas na jednym wspólnym – ułatwi to system rozliczeń i usunie zdarzające się dotychczas pomyłki w księgowaniu składek.


Miesięczna wysokość składki członkowskiej obowiązującej lekarza i lekarza dentystę, członka okręgowej izby lekarskiej to 60 zł.

Miesięczna wysokość składki członkowskiej obowiązującej lekarza i lekarza dentystę, członka okręgowej izby lekarskiej, posiadającego ograniczone prawo wykonywania zwodu /"lekarz stażysta"/ to 10 zł.

UWAGA! Lekarze, którzy nabyli prawo do opłacania składki  w wysokości 10 zł przed 31 grudnia 2014 r. utrzymują to prawo.

 Uchwała Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiejUchwała Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej


ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki powstaje na podstawie uchwały Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz:

1)  ukończył 75 lat;

2)  został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej;

3)  złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych.

Zwolnienie to ma charakter czasowy i przysługuje tylko na okres nieosiągania przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów   o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych.

W razie uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia przez lekarza warunku nieosiągania przychodu, okręgowa rada lekarska może zażądać od lekarza dokumentów podatkowych w celu weryfikacji prawdziwości oświadczenia   o nieosiągania przychodu.

Lekarz korzystający ze zwolnienia z obowiązku opłacania składki ma obowiązek niezwłocznie powiadomić okręgową radę lekarską o osiąganiu przychodów.

 TERMIN OPŁACANIA SKŁADEK

Obowiązek opłacania składki członkowskiej przez lekarza i lekarza stażystę powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz lub lekarz stażysta:

  • został wpisany na listę członków okręgowej izby lekarskiej;
  • był zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej;
  • złożył oświadczenie okręgowej radzie lekarskiej o podjęciu wykonywania zawodu i osiągania przychodów.

Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem.

SPOSÓB OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

Bezpośrednio lub za pośrednictwem pracodawcy, przez wpłaty na indywidualne konto bankowe lekarza w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej.

Od zaległych składek nalicza się odsetki ustawowe.


Druki do pobrania:

Uchwała Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiejUchwała Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej

Uchwała Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej Zawiadomienie o osiąganiu przychodów

Uchwała Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej Oświadczenie o nieosiąganiu przychodów

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland