Składki
Naczelna Rada Lekarska uchwałą Nr 38/22/IX z dnia 21 października 2022 r. oraz uchwałą Nr 60/22/IX z dnia 16 grudnia 2022 r. wprowadziła zmiany w uchwale Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej.

 

Od dnia 1 stycznia 2023 r. miesięczna wysokość składki członkowskiej wynosi:

120 zł – składka podstawowa dla wszystkich posiadających PWZ
60 zł – dla lekarzy stażystów
10 zł – dla osób, które nabyły uprawnienia do niższej składki przed dniem 31 grudnia 2014 r.
0 zł – dla osób powyżej 70 roku życia
0 zł – dla osób, które złożyły oświadczenie o nieosiąganiu przychodów

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki powstaje na podstawie uchwały Nr 27/14/VII  w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz:

 1. ukończył 70 lat;
 2. został skreślony z rejestru członków okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej;
 3. złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych.
  Zwolnienie, o którym mowa w pkt 3, ma charakter czasowy i przysługuje tylko na okres nieosiągania przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych. Okręgowa Rada Lekarska może wezwać lekarza do złożenia dokumentów podatkowych w celu weryfikacji prawdziwości oświadczenia o nieosiąganiu przychodu opisanego w pkt 3.
  W przypadku ustalenia, na podstawie analizy dokumentów podatkowych przedstawionych przez lekarza, że oświadczenie o nieosiąganiu przychodu zostało złożone niezgodnie z prawdą, oraz w przypadku nieprzedstawienia przez lekarza dokumentów podatkowych, Okręgowa Rada Lekarska podejmuje uchwałę stwierdzającą brak podstaw do zwolnienia lekarza z obowiązku opłacania składki w okresie, w którym lekarz faktycznie korzystał ze zwolnienia, oraz wzywa lekarza do zapłaty zaległych składek wraz z odsetkami ustawowymi.
  Lekarz korzystający ze zwolnienia z obowiązku opłacania składki ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Okręgową Radę Lekarską o osiągnięciu przychodów, o których mowa pkt 3.
  Lekarz traci prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki z pierwszym dniem miesiąca, następującego po miesiącu, w którym osiągnie przychód, o którym mowa w pkt. 3.
  W uzasadnionych przypadkach Okręgowa Rada Lekarska może zwolnić lekarza z obowiązku opłacania składki w wysokości połowy wymiaru lub w całości. Zwolnienie następuje na z góry określony czas.

Termin opłacania składek

Obowiązek opłacania składki członkowskiej przez lekarza i lekarza stażystę powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz lub lekarz stażysta:

 • został wpisany na listę członków okręgowej izby lekarskiej,
 • był zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej,
 • złożył oświadczenie Okręgowej Radzie Lekarskiej o podjęciu wykonywania zawodu i osiągania przychodów

Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem.

 

Sposób opłacania składki członkowskiej

Bezpośrednio lub  za pośrednictwem pracodawcy, przez wpłaty na indywidualne konto bankowe lekarza w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej.

Od zaległych składek nalicza się odsetki ustawowe.

 


Druki do pobrania:

Uchwała Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiejUchwała Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej

Uchwała Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiejObwieszczenie Nr 5/22/IX - tekst jednolity

Uchwała Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej Zawiadomienie o osiąganiu przychodów

Uchwała Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej Oświadczenie o nieosiąganiu przychodów

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland