Załącznik nr 1 do uchwały Nr 8/2022 XXXI Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Lekarskiej Kasy Pomocy przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej z dnia 26 marca 2022r.

 

STATUT

Lekarskiej Kasy Pomocy

przy

Beskidzkiej Izbie Lekarskiej

w Bielsku-Białej

(tekst jednolity)

 

 

 

§ 1.

1. Lekarska Kasa Pomocy w dalszej części statutu zwana w skrócie Kasą, działa przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej w Bielsku-Białej.

2. Siedzibą Kasy jest Bielsko-Biała ul. Bystrzańska 23.

3. Kasa używa pieczęci z napisem: Lekarska Kasa Pomocy przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej w Bielsku-Białej ul. Bystrzańska 23.

 

II. Cel działania Kasy

§ 2.

 

Celem działania Kasy jest niesienie pomocy materialnej członkom Kasy i ich rodzinom w formie:

 

1) odpraw pośmiertnych wypłacanych wskazanym w deklaracji członkom rodziny,

2) nie oprocentowanych pożyczek zwrotnych,

3) innych form pomocy, które mogą być wprowadzane w miarę posiadanych funduszy.

 

III. Członkowie Kasy, ich prawa i obowiązki

§ 3.

 

Kasa działa na podstawie art. 5 pkt 19 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 651 z późn.zm.) w ramach Beskidzkiej Izby Lekarskiej z zachowaniem jednak zasady samorządności i samowystarczalności finansowej.

 

§ 4.

 

Przynależność do Kasy jest dobrowolna, wynika ona z moralnego obowiązku wzajemnej pomocy i solidarności zawodowej.

 

§ 5.

 

Członkami Kasy mogą być lekarze medycyny, lekarze stomatolodzy pracujący zawodowo, a także lekarze emeryci i renciści będący członkami Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej oraz etatowi pracownicy BIL w Bielsku-Białej.

 

§ 6.

 

Do obowiązków członków Kasy należy :

 

1) regularne opłacanie składek,

2) terminowe spłacanie otrzymanych pożyczek,

3) powiadamianie Kasy o zmianach miejsca pracy, miejsca zamieszkania oraz o ewentualnej zmianie osoby uprawnionej do odbioru odprawy pośmiertnej i  podanie jej adresu.

 

§ 7.

 

1. Pełne prawa członka Kasy kandydat nabywa z chwilą złożenia deklaracji i wpłaceniu wpisowego, z zastrzeżeniem postanowienia § 7 ust. 2 lit. b).

2. Pełne prawa członka obejmują:

a) czynne i bierne prawo wyborcze,

b) uprawnienie do korzystania z pożyczek na warunkach określonych w § 13, za wyjątkiem ponownego wpisu do Lekarskiej Kasy Pomocy po wcześniejszej rezygnacji, kiedy pożyczka może zostać udzielona członkowi Kasy najwcześniej po rocznym okresie karencji,

c) uprawnienie do dysponowania odprawą pośmiertną na rzecz osoby wymienionej lub osób wymienionych w deklaracji członkowskiej.

3. Członek Kasy ma prawo dobrowolnego zrzeczenia się członkostwa Kasy i wycofania swoich wkładów finansowych, po rozliczeniu się z ewentualnych zadłużeń.  Przy rozliczeniu potrącone zostaną koszty administracyjne w wysokości 15% ustalonej przez Zarząd Kasy. Wycofujący traci wszelkie prawa członka Kasy łącznie z odprawą pośmiertną.

 

§ 8.

 

1. Kandydat na członka Kasy składa deklarację członkowską.

2. O przyjęciu w poczet członków Kasy decyduje Zarząd Kasy.

 

§ 9.

 

Członkostwo Kasy ustaje z chwilą :

 

1) śmierci członka Kasy.

2) pisemnego zrzeczenia się członkostwa Kasy.

3) skreślenia z listy członków Kasy w przypadku nieopłacenia statutowych wpłat, mimo wezwania do zapłaty.

4) rozliczenie finansowe ad pkt. 1,2,3 na zasadach jak w § 7 pkt. 3.

 

IV. Świadczenia finansowe na rzecz Kasy.

§ 10.

 

Kandydat na członka Kasy wpłaca jednorazowo, tytułem wpisowego, dwukrotną wysokość składki miesięcznej, obowiązującej w tym okresie.

Wpisowe nie podlega zwrotowi. Stanowi ono integralną część majątku Kasy.

 

§ 11.

 

1. Członkowie Kasy i kandydaci na członków uiszczają składki miesięczne   w wysokości ustalonej przez Zarząd Kasy. Renciści i emeryci członkowie LKP płacą 50%  składki członkowskiej łącznie i 50% wpisowego.

2. a)  Członkowie Kasy i kandydaci na członków są zobowiązani do uiszczania dodatkowej składki miesięcznej na poczet odprawy pośmiertnej.

b) Wysokość odprawy pośmiertnej ustala Walne Zgromadzenie.

c)  Wysokość miesięcznej składki na poczet odprawy pośmiertnej ustala Zarząd Kasy.

3. W wyjątkowych przypadkach Zarząd Kasy może podjąć uchwałę o zwolnieniu członka Kasy z obowiązku opłacania składek miesięcznych.

4. Ze składek członkowskich zwolnieni są honorowi członkowie LKP w Bielsku-Białej.

 

§ 12.

 

1. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Kasy może przywrócić utracone członkostwo pod warunkiem uiszczania w określonym przez Zarząd  terminie wszystkich zaległości, wpłat i należności.

2. O ponownym  przyjęciu w poczet członków Kasy decyduje Zarząd Kasy. Pełne prawa ponownie przyjęty członek nabywa z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd Kasy.

3. Od  statutowego skreślenia z listy członków Kasy przysługuje:

a) odwołanie w terminie do 7 dni od daty otrzymania pisma, dotyczącego skreślenia z listy członków, do Zarządu LKP,

b) odwołanie w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji Zarządu Kasy do Komisji Rewizyjnej.

4. Kasa zawiadamia  zainteresowanego listem poleconym.

5. Zmiana przynależności OIL nie powoduje utraty członkostwa Kasy. Ewentualne przeniesienie się do nowej Kasy może nastąpić na drodze porozumienia między Kasami, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia członka Kasy.

6. Zmiana przynależności do Kasy nie powoduje utraty wkładów finansowych na rzecz starej Kasy. Po rozliczeniu finansowym wszelkich zadłużeń saldo członka Kasy przechodzi na konto nowej Kasy.

7. Członkowi Kasy nie przysługuje prawo oprocentowania wkładów finansowych.

 

V. Rodzaje świadczeń Kasy.

§ 13.

 

A) Odprawy pośmiertne oraz wypłata wkładu po zmarłym lekarzu.

 

1. Wysokość odprawy pośmiertnej stanowi kwota ustalona uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo do otrzymania odprawy pośmiertnej oraz wkładu po zmarłym lekarzu przedawnia się z upływem  1 (jednego) roku od dnia zgonu członka Kasy.

3. Nieodebrane w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, odprawę pośmiertną oraz wkład przelewa się na fundusz Kasy.

4. Odprawa pośmiertna oraz wkład w łącznej kwocie przysługującej do wypłaty jest wypłacana osobie lub osobom wskazanym w deklaracji zmarłego członka Kasy, lub spadkobiercom ustawowym, nie wcześniej niż po upływie 1 (jednego) miesiąca od uzyskania wiadomości o jego zgonie.

5.  W przypadku gdy osoba lub osoby wskazane w deklaracji zmarły wcześniej niż członek Kasy, a ten ostatni przed swoją śmiercią nie wskazał osoby lub osób, Zarząd Kasy wypłaca odprawę pośmiertną oraz wkład po zmarłym lekarzu spadkobiercom ustawowym na ich wniosek.

6. W przypadku śmierci członka Kasy z wkładu odejmuje się 15% stałych kosztów administracyjnych natomiast od kwoty odprawy pośmiertnej potrąca się 2,5 % na koszty administracyjne.

7. W przypadku zgonu lekarza będącego w zadłużeniu w stosunku do Kasy, niespłaconą kwotę zadłużenia potrąca się z przysługujących do wypłaty po zmarłym lekarzu: wkładu oraz odprawy pośmiertnej, z zastrzeżeniem iż w pierwszej kolejności potrącenia dokonuje się z kwoty wkładu, a w następnej kolejności z kwoty odprawy pośmiertnej.

8. Jeżeli zadłużenie wobec Kasy pozostałe po zmarłym lekarzu jest wyższe lub równe łącznej kwocie odprawy pośmiertnej i wkładu, przysługującej do wypłaty, odprawy pośmiertnej i wkładu nie wypłaca się.

9. W przypadku, kiedy zadłużenie wobec Kasy pozostałe po zmarłym lekarzu nie zostało w całości spłacone z wkładu oraz odprawy pośmiertnej, pozostałe do spłaty zadłużenie potrąca się z odprawy pośmiertnej przysługującej po zmarłym lekarzu z tytułu jego członkostwa w Beskidzkiej Izby Lekarskiej, o ile taka odprawa pieniężna będzie przysługiwać na podstawie wewnętrznych regulacji Beskidzkiej Izby Lekarskiej oraz po wcześniejszym potrąceniu z powyższej odprawy zadłużeń zmarłego lekarza wobec Beskidzkiej Izby Lekarskiej z innych tytułów.

10. Jeżeli po dokonaniu potrąceń, o których mowa w ust. 8 oraz 9, pozostanie jeszcze do spłaty jakaś część zadłużenia pozostała po zmarłym lekarzu, wzywa się do spłaty poręczycieli pożyczki.

 

B) Pożyczki długoterminowe

 

1. Wysokość pożyczki ustala Zarząd Kasy.

2. Podanie o pożyczkę wraz z zobowiązaniem jej spłaty musi być poręczone przez 2 osoby, będące członkami Kasy.

3. Zwrot pożyczki następuje w ilości rat zadeklarowanych przez pożyczkobiorcę, nie przekraczających jednak maksymalnej ilości rat, w której spłacona może być pożyczka, ustalonej przez Zarząd Kasy.

 

C) Inne formy świadczeń z Kasy.

 

Walne Zgromadzenie, a między Zgromadzeniami Zarząd Kasy może podjąć decyzję o  innych formach świadczeń z Kasy.

 

VI. Organy Kasy

§ 14.

 

Organami Kasy są :

1) Walne Zgromadzenie Członków lub Walne Zgromadzenie Delegatów Kasy,

2) Zarząd Kasy,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 15.

 

Walne Zgromadzenia Członków Kasy (Walne Zgromadzenie Delegatów Kasy):

 

1. W przypadku gdy liczba członków Kasy przekroczy 300 osób Walne Zgromadzenie Członków Kasy zastąpione zostanie Walnym Zgromadzeniem Delegatów Kasy  liczbie niemniejszej niż 3% w stosunku do ogólnej liczby członków Lekarskiej Kasy Pomocy.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów Kasy zwoływane jest przez Zarząd Kasy w terminach zgodnych z terminami Okręgowych Zjazdów Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej:

a/ obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków lub Delegatów Kasy odbywają się wspólnie z obradami Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej;

b/ delegacji na Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej, będący członkami Lekarskiej Kasy Pomocy, na czas obrad Walnego Zgromadzenia Kasy stają się delegatami tegoż Zgromadzenia;

c/ w przypadku braku odpowiedniej ilości członków Kasy wśród delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej, Zarząd Kasy wybiera dodatkowo spośród członków Lekarskiej Kasy Pomocy nie będącymi delegatami na Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej, delegatów na Walne Zgromadzenie.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów Kasy zwoływane jest przez Zarząd Kasy:

- z własnej inicjatywy,

- na żądanie 1/3 liczby delegatów,

- na żądanie Komisji Rewizyjnej Kasy.

 

§ 16.

Walne Zgromadzenie Delegatów Kasy :

 

1. wybiera i odwołuje członków Zarządu Kasy i Komisji Rewizyjnej, za wyjątkiem sytuacji kiedy w danej kadencji funkcję Komisji Rewizyjnej Kasy pełni Komisja Rewizyjna Beskidzkiej Izby Lekarskiej za zgodą Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej,

2. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

3. podejmuje uchwałę w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Kasy,

4. Decyduje o rozszerzaniu udzielanych przez Kasę rodzajów świadczeń,

5. Podejmuje decyzję o likwidacji Kasy,

6. Uchwala Statut Kasy oraz zmiany do Statutu,

7. podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego lub kadencyjnego sprawozdania finansowego Kasy,

8. podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Kasy,

9. podejmuje uchwały w innych sprawach będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Kasy.

 

§ 17

Termin Walnego Zgromadzenia Członków lub Delegatów Kasy należy podać do wiadomości Członkom lub Delegatom Kasy nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia obrad.

 

§ 18.

1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest władne do podejmowania decyzji,  gdy bierze w nim udział co najmniej 2/3 wybranych delegatów.

2. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, decyzje podjęte przez delegatów w drugim terminie z góry wyznaczonym są prawomocne, niezależnie od liczby delegatów.

3. Uchwały podejmowane są większością głosów.

4. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego, który kieruje przebiegiem obrad oraz  Sekretarza, który protokołuje przebieg obrad.

5. Protokół obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów wraz z podjętymi uchwałami podpisują Przewodniczący oraz Sekretarz.

 

§ 19.

1. Zarząd Kasy jest społecznym organem wykonawczym.

2. Kadencja Zarządu Kasy trwa 5 lat.

3. Członkowie Zarządu Kasy wybierają spośród siebie Przewodniczącego, jego Zastępcę, Sekretarza oraz Skarbnika, którzy tworzą Prezydium Kasy.

4. Na zewnątrz, w tym przy zawieraniu umów oraz w dysponowaniu środkami pieniężnymi na rachunku bankowym, Kasę reprezentują łącznie Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego Zastępca Przewodniczącego łącznie z Sekretarzem lub Skarbnikiem, natomiast w przypadku nieobecności Zastępcy Przewodniczącego – Przewodniczący łącznie z Sekretarzem lub Skarbnikiem.

 

§ 20.

Do obowiązków Zarządu Kasy należy :

 

1. Kierowanie działalnością Kasy.

2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków Kasy.

3. Gospodarowanie środkami Kasy.

4. Ustalanie wysokości pożyczek.

5. Przyznawanie odpraw pośmiertnych.

6. Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Kasy.

 

§ 21.

1. Uchwały Zarządu Kasy zapadają zwykłą większością głosów.

2. Posiedzenia Zarządu  Kasy odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc. W sprawach wymagających bieżących decyzji podejmowane są one przez Prezydium Kasy, o czym należy poinformować Zarząd Kasy na najbliższym posiedzeniu.

3. Posiedzenia Zarządu Kasy są protokółowane i powinny być podpisane przez przewodniczącego i sekretarza.

 

§ 22.

1. Do prowadzenia działalności administracyjno-finansowej Kasy mogą być angażowani pracownicy opłacani z funduszu Kasy.

2. Ilość zatrudnionych pracowników, wymiar godzin ich zatrudnienia, warunki pracy i płacy tych pracowników ustala Zarząd Kasy.

 

§ 23.

1. Komisja Rewizyjna działa społecznie.

2. Walne Zgromadzenie Delegatów Kasy wybiera 3-osobową Komisję Rewizyjną na okres kadencji, za wyjątkiem sytuacji kiedy Walne Zgromadzenie Delegatów Kasy podejmie decyzję formie uchwały, aby funkcję Komisji Rewizyjnej Kasy obowiązków danej kadencji pełniła Komisja Rewizyjna Beskidzkiej Izby Lekarskiej za zgodą Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

 

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy :

 

1. Kontrola działalności Kasy przeprowadzana co najmniej jeden raz w roku obejmuje ona szczegółową kontrole rachunkowości, dokumentacji finansowej i ogólnej działalności Kasy.

2. Przedkładanie wyników kontroli i wynikających z niej wniosków Zarządowi Kasy i Walnemu Zgromadzeniu Delegatów.

3. Zgłoszenie w miarę potrzeby wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

4. Rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu Kasy.

 

VII . Majątek Kasy.

§ 24.

Majątek Kasy stanowią :

 

1) opłaty wpisowe,

2) odpisy ze składek członkowskich,

3) niepodjęte odprawy pośmiertne,

4) dotacje, darowizny, zapisy itp,

5) odsetki od kwot zdeponowanych w banku.

 

§ 25.

Majątek Kasy przeznaczony jest na prowadzenie działalności statutowej Kasy.

 

1. Rokiem Obrachunkowym Kasy jest rok kalendarzowy.

2. Fundusze nie wykorzystane w danym roku przechodzą automatycznie na rok następny.

 

VIII. Przepisy końcowe, likwidacja Kasy.

§ 26.

Uchwała o likwidacji Kasy może być podjęta na Walnym Zgromadzeniu w obecności 2/3 liczby delegatów i większością 3/4 głosów.

 

§ 27.

W razie podjęcia uchwały o likwidacji Kasy, Walne Zgromadzenie Delegatów powołuje Komisję Likwidacyjną w składzie 5 osób.

 

§ 28.

Fundusze Kasy po uregulowaniu należności powinny być rozdzielone między członków Kasy, proporcjonalnie do wpłacanych przez nich składek.

 

§ 29.

Walne Zgromadzenie Delegatów decyduje o sposobie rozdziału majątku Kasy  w  związku z jej likwidacją.

 

§ 30.

Nadzór nad działalnością Kasy sprawuje Okręgowa Rada Lekarska BIL w Bielsku-Białej.

 

 § 31.

Statut Kasy obowiązuje od dnia 19 kwietnia 1991 roku tj. dnia jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland