1 marca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r.
w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Pobierz dokument (PDF, 242KB)

 

PUNKTY EDUKACYJNE - NOWA ODSŁONA

Nowy sposób dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów obowiązuje od 8 września 2016 r. Został zrealizowany postulat Samorządu Lekarskiego, aby  uprościć procedurę uznawania i rozliczania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2016r. poz. 1327) znosi część niektórych ograniczeń i limitów punktów edukacyjnych.

Zmiany dotyczą:
- podziału punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego, - katalogu form doskonalenia zawodowego
- zniesienia limitu punktów edukacyjnych w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego, z wyjątkiem form doskonalenia zawodowego wymienionych w pkt. 6,18 i 19 załącznika nr 3 do rozporządzenia. Poz. 1327

 

OKRESY ROZLICZENIOWE
Okres rozliczeniowy trwa 4 lata, w ciągu których należy zebrać co najmniej 200 punktów edukacyjnych.

 • dla lekarzy, którzy otrzymali prawo wykonywania przed dniem 06.11.2004 r. tj. przed wejściem w życie rozporządzenia:
  1. okres rozliczeniowy 6.11.2004 do 05.11.2008
  2. okres rozliczeniowy od 06.11.2008 do 05.11.2012
  3. okres rozliczeniowy od 06.11.2012 do 05.11.2016
  4. okres rozliczeniowy od 6.11.2016 do 5.11.2020
 • dla lekarzy, którzy otrzymali prawo wykonywania zawodu po 06.11.2004 r. okres rozliczeniowy jest liczony od daty przyznania stałego prawa wykonywania zawodu.

OBOWIĄZUJĄCE TABELE DLA POSZCZEGÓLNYCH AKTYWNOŚCI SZKOLENIOWYCH

Tabela 1 dla aktywności, które miały miejsce od 6.11.2004 do 07.09.2016

Pobierz dokument (PDF, 51KB)

 

Tabela 2 dla aktywności, które miały miejsce od 08.09.2016 do 28.02.2022

Pobierz dokument (PDF, 142KB)

Czym różni się ta tabela 2 od poprzedniej?

Znosi część limitów i za niektóre aktywności podnosi punktację. Jest przyjaźniejsza dla Państwa bo łatwiej obecnie zdobyć 200 pkt.
Proszę o zwrócenie uwagi, że po nowelizacji:

 1. Zniesiono limity punktów edukacyjnych w następujących formach szkolenia:
  • udział w kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji,
  • udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,
  • odbycie praktyki klinicznej,
  • udział w posiedzeniu towarzystwa naukowego,
  • wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum,
  • wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum,
  • przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym,
  • kierowanie stażem podyplomowym, specjalizacją lub nabywaniem umiejętności.
 2. Ponadto zmieniono ilość punktów edukacyjnych za:
  • odbycie praktyki klinicznej (było 3 pkt/ obecnie 5 pkt),
  • udział w szkoleniu wewnętrznym (było 2 pkt za posiedzenie/ obecnie 1 pkt za godz. szkolenia),
  • wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej (było 10 pkt/ obecnie 15 pkt),
  • udział w programie edukacyjnym ( poprzednio punkty przyznawano za pytanie, obecnie 1 pkt za 1 godz. programu),
  • napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego
   ( było 50 pkt/ obecnie 100 pkt),
  • napisanie i opublikowanie książki o charakterze medycznym, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego ( było 10 pkt/ obecnie 50 pkt),
  • przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego ( było 15 pkt/ obecnie 30 pkt),
  • przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym ( było 5 pkt/ obecnie 10 pkt),
  • kierowanie stażem podyplomowym ( poprzednio przysługiwało 5 pkt za rok za 1 lekarza, obecnie 30 pkt za rok sprawowania funkcji opiekuna stażu),
  • kierowanie specjalizacją lub nabywaniem umiejętności ( było 5 pkt za 1 rok za 1 lekarza/ obecnie 15 pkt za 1 lekarza za 1 rok).

 

Tabela 3 dla aktywności, które miały miejsce od 01.03.2022 do nadal

Pobierz dokument (PDF, 151KB)


WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O DOPEŁNIENIU OBOWIĄZKU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW.

 1. Lekarz chcący uzyskać poświadczenie spełnienia obowiązku kształcenia powinien wpisać chronologicznie wszystkie zdarzenia edukacyjne, w których uczestniczył do karty EWIDENCJI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO wraz odpowiadającymi punktami wg zaświadczeń lub odpowiedniej tabeli zamieszczonej poniżej.
 2. Do tak wypełnionej karty należy dołączyć do wglądu oryginały dokumentów potwierdzających udział w danej formie kształcenia. Załączniki również należy ułożyć w sposób chronologiczny.
 3. Indeks, kartę ewidencji i zaświadczenia należy złożyć w Ośrodku Kształcenia Beskidzkiej Izby Lekarskiej
 4. Uprawniony pracownik biura sprawdzi poprawność wykonania zestawienia, dokona ewentualnych korekt, a następnie wyda zaświadczenie o zweryfikowaniu ewidencji doskonalenia zawodowego i liczbie zweryfikowanych punktów edukacyjnych w okresie rozliczeniowym zgodnym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Przy odbiorze zaświadczenia złożone dokumenty zostaną zwrócone Lekarzowi
 5. Po doniesieniu dokumentu prawa wykonywania zawodu pracownik działu praw wykonywania zawodu dokona wpisu w prawie wykonywania zawodu o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

 

Załączniki do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia - Punkty Edukacyjne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2004

KK_5MPL_foto1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.08.2016

KK_5MPL_foto1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.01.2017

Informacje w sprawie doskonalenia zawodowego lekarzy Informacja w sprawie doskonalenia lekarzy

Tabela 1 dla aktywnościTabela 1 dla aktywności, które miały miejsce od 6.11.2004 do 07.09.2016

Tabela 2 dla aktywnościTabela 2 dla aktywności, które miały miejsce od 08.09.2016 do nadal

Tabela ewidencji doskonalenia zawodowegoKarta ewidencji doskonalenia zawodowego

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland