Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej to organ izby lekarskiej, którego zadaniem jest prowadzenie postępowań wyjaśniających w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy w zakresie zasad etyki i deontologii zawodowej.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i jego Zastępcy działający w jego imieniu i na jego zlecenie mają za zadnie:

1) wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem, z zastrzeżeniem art. 65;

2) sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi;

3) składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności. Zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej działa w imieniu i na rzecz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Wyborów dokonuje zgromadzenie wyborcze, które stanowią członkowie izby lekarskiej wchodzący w skład rejonu wyborczego, albo organ izby lekarskiej.

Do pełnienia funkcji rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jego zastępcy mogą kandydować lekarze wykonujący zawód przez co najmniej 10 lat.

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej i jego zastępcy nie mogą być członkami innego organu izby lekarskiej, z wyjątkiem Krajowego Zjazdu Lekarzy i okręgowych zjazdów lekarzy.

Okręgowemu rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej służy prawo udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium z głosem doradczym.


Odpowiedzialność zawodowaOdpowiedzialność zawodowa w świetle ustawy o izbach lekarskich z 2009 roku

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland