Rejestr Praktyk Lekarskich

Rejestr praktyk prywatnych załatwia formalności związane z rejestracją praktyk lekarskich/dentystycznych w tym indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich.

Godziny urzędowania:

Barbara Krywult
e-mail: praktyki@bil.bielsko.pl
Telefon: 33/815-03-12; 33/812-38-86
Fax: 33/822-70-17
Poniedziałek, wtorek, czwartek godz. 10.00 - 16.00
środa i piątek godz. 08.00 - 14.00

 

Wyszukiwarka


Opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą od 1 lutego 2023 roku wynoszą

134 zł wpis do rejestru praktyk lekarskich
67 zł zmiana wpisu w rejestrze praktyk lekarskich
67 zł zawieszenie w rejestrze praktyki lekarskiej
opłaty należy wpłacać na konto :
Bank Śląski ING - 61 1050 1070 1000 0001 0027 2764


Jednostką odpowiedzialną jest Komisja ds. Praktyk Prywatnych

Komisja Praktyk Prywatnych

Przewodniczący:

lek. Maciej Skwarna
Członkowie:

lek. Jolanta Firlej-Dobrzańska
lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka


U W A G A !!!

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku, poza wskazanymi w przepisach wyjątkami
w obiegu mają pozostać wyłącznie recepty
w formie elektronicznej.

Podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku ( art.56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia).

Niebawem ruszy strona gabinet.gov.pl (http://www.gabinet.gov.pl) gdzie będzie umieszczona instrukcja procedur wystawiania
e-recepty i e –skierowania.

Do zalogowania konieczne jest posiadanie profilu zaufanego.

 


INFORMACJE OGÓLNE

W dniu 1 lipca 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( DZ.U. Nr 112 poz.654) Na jej mocy lekarze i lekarze dentyści mogą prowadzić działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej.
Praktyki, które zostały zarejestrowane przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 1 lipca 2011 roku mogą, na podstawie art 208 ust 2 ustawy , działać na dotychczasowych zasadach przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Lekarze ,którzy na podstawie dotychczasowych przepisów zarejestrowali indywidualne praktyki lekarskie wyłącznie w miejscu wezwania lub indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie wyłącznie w miejscu wezwania , a wykonują praktykę w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego ( tzw. kontrakt) , będą po 1 lipca 2011 r. zobowiązani są dostosować swoja działalność do wymogów ustawy o działalności leczniczej do dnia 1 lipca 2012 r.

 

ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej lekarz , który zamierza wykonywać działalność leczniczą musi złożyć wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Organem prowadzącym rejestr lekarzy jest właściwa okręgowa Izba lekarska.
Jednocześnie przypominam, iż w celu zarejestrowania praktyki zawodowej wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:

 • posiadać prawo wykonywania zawodu
 • nie może być zawieszony w prawie wykonywania zawodu albo ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych.

 

Ustawa wprowadziła obowiązek sporządzenia regulaminu organizacyjnego praktyki zawodowej.
Regulamin taki powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lekarza;
 • cele i zadania działalności leczniczej;
 • rodzaj działalności leczniczej;
 • zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej określonej w art .28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • wysokość opłaty za udzielone świadczenia zdrowotne, inne niż finansowane ze środków publicznych;
 • organizacja prowadzenia praktyki.

FORMY WYKONYWANIA PRAKTYKI:

 • indywidualna praktyka lekarska ;
 • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania ;
 • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego;
 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska ;
 • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania;
 • indywidualną specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego;
 • grupowa praktyka lekarska - spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska

Wykonywanie przez lekarza działalności leczniczej w ramach praktyki zawodowej wymaga jej zarejestrowania. Rozpoczęcie prowadzenia jednej z w/w praktyk może nastąpić jedynie po uzyskaniu zaświadczenia wydanego przez Okręgową Izbę Lekarską i po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

 1. Rejestrujemy Praktykę Zawodową na stronie RPWDL w zakładce "Zarejestruj" . W celu aktywacji konta,  należy kliknąć w link aktywacyjny, który przyjdzie na adres mailowy.
 2. Uzyskać uprawnienia do pełnego korzystania z systemu - wypełnić wniosek o nadanie uprawnień zamieszczony w zakładce: "jak uzyskać uprawnienia do ksiąg rejestrowych". Wniosek należy wydrukować i podpisać własnoręcznie a następnie złożyć osobiście w biurze Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
 3. Można składać wniosek o wpis praktyki lub zmianę w praktyce - w tym celu klikamy zakładkę nowy wniosek. Wypełnione wnioski podpisujemy profilem zaufanym lub innym podpisem elektronicznym i wysyłamy. Należy pamiętać aby do wniosku elektronicznego do zakładki "załączniki" dołączyć dowód potwierdzający wpłatę . Lekarze z innych izb chcący zarejestrować pierwszy raz praktykę powinni załączyć dodatkowo (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, oraz prawo wykonywania zawodu, dowód wpłaty.

Opłaty za wpis 118 zł i zmiany 59 zł w rejestrze  podmiotów wykonujących działalność leczniczą,  należy wpłacać na konto:
Bank Śląski ING - 61 1050 1070 1000 0001 0027 2764

 

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej od 1 kwietnia 2013 r. lekarz , lekarz dentysta nie może zarejestrować praktyki lekarskiej, dokonać zmian we wpisie dotyczącym praktyki już istniejącej, czy wykreślić praktyki z rejestru składając dokumenty w postaci papierowej.

 

 

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 lipca 2016 roku wprowadza zmiany :

- brak konieczności przedkładania opinii sanitarnej przy rejestracji gabinetu

- brak konieczności dołączenia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
powyższa zmiana ta nie oznacza zwolnienia podmiotu leczniczego z odpowiedzialności z tytułu zdarzeń medycznych

- brak konieczności prowadzenia regulaminów organizacyjnych dla praktyk "na kontrakt"

- brak konieczności przedstawiania raportów o osobach zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Zastępuje się termin ' "przedsiębiorstwo ' terminem ' zakład leczniczy' jako pojęciem jednoznacznie odnoszącym się do działalności leczniczej.

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland