Rejestr Praktyk Lekarskich

Rejestr praktyk prywatnych załatwia formalności związane z rejestracją praktyk lekarskich/dentystycznych w tym indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich.

Godziny urzędowania:

Barbara Krywult
e-mail: praktyki@bil.bielsko.pl
Telefon: 33/815-03-12; 33/812-38-86
Fax: 33/822-70-17
Poniedziałek - czwartek godz. 10.00 - 16.00
piątek godz. 12.00 - 16.00

 

Wyszukiwarka


Opłaty za wpis 91 złotych i zmiany 46 złotych w rejestrze  podmiotów wykonujących działalność leczniczą,  należy wpłacać na konto:
Bank Śląski ING - 61105010701000000100272764


Jednostką odpowiedzialną jest Komisja ds. Praktyk Prywatnych

Komisja Praktyk Prywatnych

Przewodniczący:

lek. Maciej Skwarna
Członkowie:

lek. Jolanta Firlej-Dobrzańska
lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka


 

 

INFORMACJE OGÓLNE

W dniu 1 lipca 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 20111 roku o działalności leczniczej ( DZ.U. Nr 112 poz.654) Na jej mocy lekarze i lekarze dentyści mogą prowadzić działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej.
Praktyki, które zostały zarejestrowane przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 1 lipca 2011 roku mogą, na podstawie art 208 ust 2 ustawy , działać na dotychczasowych zasadach przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Lekarze ,którzy na podstawie dotychczasowych przepisów zarejestrowali indywidualne praktyki lekarskie wyłącznie w miejscu wezwania lub indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie wyłącznie w miejscu wezwania , a wykonują praktykę w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego ( tzw. kontrakt) , będą po 1 lipca 2011 r. zobowiązani są dostosować swoja działalność do wymogów ustawy o działalności leczniczej do dnia 1 lipca 2012 r.

 

ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej lekarz , który zamierza wykonywać działalność leczniczą musi złożyć wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Organem prowadzącym rejestr lekarzy jest właściwa okręgowa Izba lekarska.
Jednocześnie przypominam, iż w celu zarejestrowania praktyki zawodowej wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:

 • posiadać prawo wykonywania zawodu
 • nie może być zawieszony w prawie wykonywania zawodu albo ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych.

 

Ustawa wprowadziła obowiązek sporządzenia regulaminu organizacyjnego praktyki zawodowej.
Regulamin taki powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lekarza;
 • cele i zadania działalności leczniczej;
 • rodzaj działalności leczniczej;
 • zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej określonej w art .28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • wysokość opłaty za udzielone świadczenia zdrowotne, inne niż finansowane ze środków publicznych;
 • organizacja prowadzenia praktyki.

FORMY WYKONYWANIA PRAKTYKI:

 • indywidualna praktyka lekarska ;
 • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania ;
 • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego;
 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska ;
 • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania;
 • indywidualną specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego;
 • grupowa praktyka lekarska - spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska

Wykonywanie przez lekarza działalności leczniczej w ramach praktyki zawodowej wymaga jej zarejestrowania. Rozpoczęcie prowadzenia jednej z w/w praktyk może nastąpić jedynie po uzyskaniu zaświadczenia wydanego przez Okręgową Izbę Lekarską i po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

 

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 lipca 2016 roku wprowadza zmiany :

- brak konieczności przedkładania opinii sanitarnej przy rejestracji gabinetu

- brak konieczności dołączenia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
powyższa zmiana ta nie oznacza zwolnienia podmiotu leczniczego z odpowiedzialności z tytułu zdarzeń medycznych

- brak konieczności prowadzenia regulaminów organizacyjnych dla praktyk "na kontrakt"

- brak konieczności przedstawiania raportów o osobach zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Zastępuje się termin ' "przedsiębiorstwo ' terminem ' zakład leczniczy' jako pojęciem jednoznacznie odnoszącym się do działalności leczniczej.

 

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland