Koleżanki i Koledzy

Przekazuję poniżej informacje o istotnych zmianach w przepisach prawa.

W dzienniku Ustaw z dnia 30 czerwca 2016 r. pod pozycją 960 została ogłoszona ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz  niektórych innych ustaw.

Wśród wprowadzonych zmian są też zmiany, o której wielokrotnie postulował samorząd lekarski. Ustawa ta wprowadza regulacje dotyczące m. in.:

  1. zwolnienia indywidualnych praktyk lekarskich wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład z obowiązku posiadania regulaminu organizacyjnego, co stanowi realizację postulatu wyrażonego w uchwale nr 10/16/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie pyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej,
  2. zwolnienie z obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu rejestr polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (Apel NRL z dnia 22 kwietnia 2016 r. Nr 4/16/VII),

.........

czytaj więcej w załączniku

 

Załącznik:

KK_5MPL_foto1 NRL_ZRP_BW_1225_2016

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland