Szanowni Lekarze,

Kolejny raz Beskidzka Izba Lekarska przygotowała dla Państwa kompleksową ofertę ubezpieczeniową. Jak co roku nasza Agencja Ubezpieczeniowa pracuje nad tym, aby oferowane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Lekarza/Lekarza Dentysty było najlepsze na rynku. Staramy się stale rozwijać, aby móc sprostać Państwa wysokim oczekiwaniom oraz zapewnić Państwu pełną ochronę.

Oferta na rok 2021 r. przynosi zmiany, o które wielu z Państwa postulowało w latach ubiegłych, jak np. wyższe sumy  ubezpieczenia  dobrowolnego/nadwyżkowego  oraz  ochronę  prawną  wraz  z reprezentacją tworząc pakiet ubezpieczenia.
Jest  nam niezwykle  miło  poinformować,  że  nadal  jest  to  jedna  z  najkorzystniejszych  zakresowo  i  finansowo  ofert ubezpieczenia dla Lekarzy w Polsce.

Wniosek o zawarcie ubezpieczenia umieszczony na jest stronie internetowej BIL:
www.medochrona.pl

Nowe ubezpieczenie Ochrony Prawnej oferowane wraz z ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej zawodowej obejmuje :

 1. Pokrycie kosztów ochrony prawnej Ubezpieczonego

W granicach sumy ubezpieczenia zwraca odpowiednio, udokumentowane i uzasadnione okolicznościami danego wypadku ubezpieczeniowego następujące koszty ochrony prawnej Ubezpieczonego poniesione w bezpośrednim związku z wykonywaniem przez niego zawodu:

 • koszty obrony Ubezpieczonego przed roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu czynów niedozwolonych, a także z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, jeżeli ich następstwem jest szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa osoby trzeciej;
 • koszty obrony Ubezpieczonego w postępowaniu karnym lub o wykroczenia prowadzonym w związku z postawieniem Ubezpieczonemu zarzutów;
 • koszty obrony Ubezpieczonego w związku z nałożeniem na niego przez NFZ kary z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Ubezpieczonego umowy zawartej z NFZ lub dochodzenia roszczeń przez Ubezpieczonego w zakresie sporów z NFZ;
 • koszty obrony Ubezpieczonego w postępowaniu dyscyplinarnym przed organem samorządu zawodowego;
 • koszty dochodzenia przez Ubezpieczonego roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umów, których stroną jest Ubezpieczony, o ile umowy te pozostają w sposób bezpośredni związane z wykonywaniem przez Ubezpieczonego zawodu medycznego oraz jeżeli w związku z ich niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem Ubezpieczony poniósł szkodę na osobie lub szkodę rzeczową;
 • koszty obrony interesów prawnych Ubezpieczonego występującego w charakterze pracownika w zakresie praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy;
 • koszty obrony interesów prawnych Ubezpieczonego występującego w charakterze ubezpieczonego w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa ubezpieczeń społecznych;
 • koszty dochodzenia przez Ubezpieczonego roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych Ubezpieczonego w przypadku, gdy skutkowało ono powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej.
 1. Asystę prawną
 2. Udzielanie bieżących konsultacji prawnych w formie elektronicznej;
 3. Przesyłanie na życzenie Ubezpieczonego, w formie elektronicznej, tekstów obowiązujących lub archiwalnych aktów prawnych;
 4. Przekazywanie Ubezpieczonemu w formie elektronicznej wzorów umów;
 5. Informowanie w formie elektronicznej o obowiązujących procedurach sądowych oraz o kosztach prowadzenia sporów prawnych;
 6. Uzyskiwanie informacji odnośnie kancelarii prawnych specjalizujących się w zakresie spraw wskazanych przez Ubezpieczonego;
 7. Uzyskiwanie opinii prawnych;
 8. Uzyskiwanie w formie pisemnej wzorów pism procesowych.

Odnośnie pkt. 6 i 7 (łącznie) – max. 4 razy w okresie ubezpieczenia.

Podkreślamy, że zgodnie z §16 OWU  „Ubezpieczonemu przysługuje prawo swobodnego wyboru adwokata”.

 


Do pobrania:

IPID i SWU Ochrony Prawnej dla Lekarzy

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland