APEL NR 1/IX/2022
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 7 czerwca 2022 roku

 

w sprawie: zaprzestania wykluczania lekarzy rezydentów zatrudnionych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z przysługującego tym lekarzom uprawnienia do dodatku za wysługę lat.

 

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej  apeluje  o natychmiastowe zaprzestanie wykluczania grupy zawodowej lekarzy rezydentów zatrudnionych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z przysługującego tym lekarzom uprawnienia do dodatku za wysługę lat.

Niniejszy apel kierujemy do Pana Dyrektora ZZOZ w Cieszynie w związku z powzięciem informacji o niewypłacaniu lekarzom rezydentom dodatków za wysługę lat.

Wskazujemy, że rezydentura jest finansowana przez Ministra Zdrowia w zakresie określonym  treścią art. 16j ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 790 z późn.zm.), obejmującym:

1) wynagrodzenia zasadnicze lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim ustalone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 5, z uwzględnieniem ust. 2b,

2) wynagrodzenia za dyżury medyczne pełnione przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim w ramach programu specjalizacji w wysokości nieprzekraczającej stawki określonej w art. 1511 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, przy czym normalne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 1511 § 1 ust. 1 tej ustawy, oznacza wynagrodzenie zasadnicze, o którym mowa w pkt 1,

3) składki na ubezpieczenie społeczne, płatne przez podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne zatrudniający lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim, naliczone od wynagrodzeń, o których mowa w pkt 1, 2 i 8,

4) składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń, o których mowa w pkt 1, 2 i 8,

5) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych naliczone od wynagrodzeń, o których mowa w pkt 1, 2 i 8, w przypadku gdy są one płacone przez podmiot prowadzący rezydenturę,

6) wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim, przy czym podstawę do jego wyliczenia stanowi wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze, o którym mowa w pkt 1,

7) wynagrodzenia lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim za czas niezdolności do pracy, o których mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, przy czym do podstawy wymiaru przyjmuje się wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze tego lekarza, o którym mowa w pkt 1,

8) w uzasadnionych przypadkach - ekwiwalent za niewykorzystany przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim urlop wypoczynkowy, przy czym podstawę do wyliczenia ekwiwalentu stanowi wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze, o którym mowa w pkt 1.

 

Należy uznać, co potwierdza praktyka, że dodatki przysługujące lekarzowi rezydentowi z tytułu umowy o pracę, niewymienione w cytowanym przepisie obciążają pracodawcę. Dotyczy to w szczególności dodatku za wysługę lat, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 633 z późn.zm.), który stanowi, iż pracownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Ustalanie okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat regulują przepisy o wynagrodzeniu obowiązujące u danego pracodawcy.

Wskazuje się, że ustalając okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat nie można wykluczyć z nich grupy zawodowej lekarzy rezydentów, ponieważ przytoczony powyżej przepis nie daje takiej podstawy prawnej. Lekarz rezydent jest zatrudniony jako pracownik na podstawie umowy o pracę przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jako pracodawcę. Realizacja uprawnień grupy zawodowej lekarzy rezydentów musi się odbywać z poszanowaniem zasad wynikających z kodeksu pracy, w tym w szczególności zasady równego traktowania pracowników, wynikającej z art. 112 kodeksu pracy oraz zasady zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, wynikającej z art. 113  kodeksu pracy.

Apelujemy o natychmiastowe zaprzestanie wykluczania grupy zawodowej lekarzy rezydentów z przysługującego tym lekarzom uprawnienia i wypłatę z tego tytułu należnych środków pieniężnych. W przypadku dalszego wykluczania lekarzy rezydentów z przysługującego im uprawnienia Beskidzka Izba Lekarska będzie zmuszona udzielić poszkodowanym lekarzom ochrony prawnej.

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

ZYTA KAŹMIERCZAK-ZAGÓRSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

RADOSŁAW PIWOWARCZYK

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland