APEL NR 3/VII/2016

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 19 marca 2016 roku  w sprawie: możliwości aktualizacji zgłoszeń zatrudnionych lekarzy do portalu świadczeniodawcy.

 

Pomimo aneksowania umów dotyczących ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na kolejne lata, Narodowy Fundusz Zdrowia w portalu świadczeniodawcy posługuje się ankietami wypełnionymi przez świadczeniodawców przed 6 laty. Skutkuje to niemożnością zatrudnienia kolejnych lekarzy, mimo że spełniają oni wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Apelujemy o stworzenie możliwości aktualizacji wyżej wymienionych ankiet.

 

Odpowiedź z Narodowego Funduszu Zdrowia :

W odpowiedzi na pismo Pana Prezesa w sprawie apelu podjętego na XXXV Okręgowym Zjeździe Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej w dniu 19 marca 2016 roku wyjaśniam, że ankiety składane w trakcie postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o realizację świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna stanowią integralną część złożonych ofert i w chwili obecnej nie ma możliwości dokonania zmian w treści złożonych ankiet.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisami § 43 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1400 z późn. zm.), każda ze stron umowy może w uzasadnionych przypadkach wnioskować na piśmie o zmianę warunków umowy. W przypadku złożenia takiego wniosku, strony nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku podejmują czynności zmierzające do ustalenia nowych warunków umowy chyba, że strona umowy, do której skierowano wniosek nie wyrazi zgody na zmianę warunków umowy i uzasadni swoje stanowisko na piśmie. Z powyższych postanowień wynika, iż ewentualna zgoda Funduszu na wnioskowaną przez świadczeniodawcę zmianę warunków umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest fakultatywna oraz strona wnosząca o zmianę powinna swój wniosek uzasadnić.

 

Oryginał - w załączeniu

Załączniki:

 

Odpowiedz z NFZ na Apel nr 3 z dnia 19.03.2016

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland