STANOWISKO NR 3/VIII/2021
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2021 roku

w sprawie: minimalnych gwarantowanych wynagrodzeń zasadniczych dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalistów zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej, w imieniu Społeczności Lekarskiej, domaga się:
1) zapewnienia regulacji płacowej w zakresie minimalnego wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów zatrudnionych w podmiotach publicznej ochrony zdrowia na poziomie 1,7 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej za rok poprzedni,
2) zapewnienia corocznego podwyższania tego wynagrodzenia aż do osiągnięcia poziomu określonego apelem nr 7 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r., tj. 3-krotnosci przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej za rok poprzedni.

Aktualnie obowiązująca stawka wynagrodzenia zasadniczego lekarzy posiadających tytuł specjalisty w wysokości 6750,00 zł była wynegocjowana przez lekarzy rezydentów w wyniku protestu głodowego w 2017 roku i wypowiadania klauzuli opt-out przez lekarzy specjalistów i rezydentów w 2017 i 2018 roku. Kwota 6750,00 zł stanowiła w 2018 roku 1,6 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce za rok ubiegły, czyli 2017 i miała obowiązywać do 30 czerwca 2021 roku.
Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy, która na okres po epidemii przewiduje dla lekarzy specjalistów zatrudnionych w podmiotach leczniczych "współczynnik pracy" równy 1,31 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce za rok 2020, czyli 6769 zł (5167,47 x 1,31), tj. podniesienie wysokości wynagrodzenia zasadniczego o 19,00 zł brutto dokonywane poprzez obniżenie stosowanego dotychczas współczynnika. Stanowi to rażące obniżenie minimalnego wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów zatrudnionych w sektorze państwowej ochrony zdrowia. Przyjmując dotychczasową regulację wynagrodzenie to winno na chwilę obecną wynieść 1,6 x 5167,47 = 8267,95 zł. Mając na uwadze spadek wartości nabywczej pieniądza postuluje się, aby współczynnik ten na rok 2021 r. określić na poziomie 1,7.
Zaproponowane przez rządzących w projekcie ustawy współczynniki stanowią niespotykaną nigdzie „formą docenienia” i „podziękowania lekarzom” za pracę w okresie epidemii. Pracę na pierwszej linii frontu w walce z pandemią, cięższą niż zwykle, obarczoną ryzykiem utraty zdrowia, a nawet życia. Lekarze odbierają te propozycje jako kpinę, a wręcz „policzek” wymierzony przez władzę wszystkim lekarzom. To wyraz arogancji władzy i objaw krańcowego nieposzanowania naszej ciężkiej, odpowiedzialnej i niejednokrotnie wykonywanej z narażeniem życia pracy. Planowane regulacje minimalnych wynagrodzeń w jawny sposób dyskryminują lekarzy nie odpowiadając stopniowi skomplikowania, wagi wykonywanej przez nich pracy, niezbędnych ku temu kompetencji i zaangażowania. Takie postępowanie rządzących doprowadzi do odejścia lekarzy z placówek państwowych (szpitale POZ, AOS), spowoduje zapaść systemu ochrony zdrowia i sprawi, że gwarantowana przez Konstytucję prawo do ochrony zdrowia finansowanej ze środków publicznych stanie się jedynie iluzją.

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland