STANOWISKO NR 1/IX/2022
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 7 czerwca 2022 roku

 

w sprawie: projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych.

 

Członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych negatywnie opiniują powyższy projekt.

W przedstawionym projekcie ustawy projektodawca przewiduje, że wykonywanie bez posiadania uprawnień zadań w ramach wymienionych w ustawie zawodów medycznych jest wykroczeniem. A zatem projektodawca powinien w tej samej ustawie konsekwentnie określić zakres kompetencji danego zawodu medycznego.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że do projektu ustawy nie zostały przedłożone projekty rozporządzeń, które w głównej mierze będą określały zakres kompetencji zawodowych regulowanych zawodów medycznych.

W ustawie o niektórych zawodach medycznych szczególnie istotne będzie określenie w drodze rozporządzenia:

  1. wykazu czynności zawodowych, do wykonywania których będą uprawnione osoby wykonujące zawód medyczny;
  2. wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania zawodu medycznego
  3. efektów uczenia się właściwych dla danego zawodu medycznego, które muszą być realizowane w ramach kształcenia.

Z powodu braku projektów wskazanych rozporządzeń ustawa nie gwarantuje prawidłowego wykonywania wskazanych w ustawie zawodów medycznych

Niepokój budzi zapis w art. 27, w którym określono niejasne kryteria jakimi powinien kierować się Minister właściwy do spraw zdrowia podczas określenia rodzaju czynności zawodowych dla danego zawodu medycznego- „kierując się potrzebami rynku i zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów”. Kryterium, które powinno być brane pod uwagę podczas określenia czynności zawodowych to przede wszystkim kwalifikacje i umiejętności z danej dziedziny, wyuczone w procesie kształcenia i zweryfikowane odpowiednimi egzaminami.

Członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej BIL uważają, że ze względu na szeroko rozumiane dobro pacjenta, tylko lekarz dentysta, czyli osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje potwierdzone prawem wykonywania zawodu lekarza dentysty, powinien nadzorować prace zawodów pomocniczych jakimi są: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik dentystyczny.

 

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

ZYTA KAŹMIERCZAK-ZAGÓRSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

RADOSŁAW PIWOWARCZYK

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland