UCHWAŁA NR 102/VIII/2020
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 11 lutego 2020 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 55/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia składu Pocztu Sztandarowego Beskidzkiej Izby Lekarskiej

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 965) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 55/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia składu Pocztu Sztandarowego Beskidzkiej Izby Lekarskiej wprowadza się następującą zmianę:

1) § 1 w brzmieniu:

„Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej ustala następujący skład Pocztu Sztandarowego:

 1. Kol. Jolanta Firlej-Dobrzańska
 2. Kol. Krystyna Małyska
 3. Kol. Andrzej Krawczyk”

 

otrzymuje nowe brzmienie:

„Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej ustala następujący skład Pocztu Sztandarowego na okres VIII kadencji:
- jako skład podstawowy:

 1. Kol. Jolanta Firlej-Dobrzańska
 2. Kol. Andrzej Krawczyk
 3. Kol. Krystyna Małyska

- jako skład rezerwowy:

 1. Kol. Danuta Hajzyk
 2. Kol. Bogdan Krupnik
 3. Kol. Marcin Mierzwa
 4. Kol. Małgorzata Polak
 5. Kol. Michał Świst”

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland