UCHWAŁA NR 120/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 czerwca 2018 roku

w sprawie: odprawy pośmiertnej.

Na podstawie art. 25 pkt 4 oraz pkt 10 w związku z art. 5 pkt 19 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 158) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się odprawę pośmiertną (zwaną dalej również „odprawą”) po zmarłym lekarzu lub lekarzu dentyście - członku Beskidzkiej Izby Lekarskiej - wypłacaną na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o lekarzu rozumie się przez to również lekarza dentystę.

§ 2

1. Wysokość odprawy pośmiertnej ustala Okręgowa Rada Lekarska w drodze uchwały.
2. Odprawa pośmiertna w określonej wysokości obowiązuje od dnia podjęcia uchwały
w sprawie wysokości odprawy pośmiertnej przez Okręgową Radę Lekarską i obowiązuje do dnia zmiany wysokości odprawy pośmiertnej na podstawie kolejnej uchwały. Wysokość odprawy w konkretnym przypadku zależy od daty zgonu lekarza i podlega uchwale obowiązującej w dacie zgonu lekarza.
3. Do uzyskania odprawy pośmiertnej po zmarłym lekarzu uprawniona osoba, o której mowa w § 4 ust.1 oraz ust.2 niniejszej uchwały, może wystąpić w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy licząc od daty zgonu lekarza. Wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu będą rozpatrywane odmownie.
4. Do pisemnego wniosku o wypłatę odprawy pośmiertnej wnioskodawca winien załączyć skrócony akt zgonu lekarza, skrócony akt małżeństwa lub skrócony akt urodzenia wnioskodawcy, oświadczenie o nieosiąganiu przez uprawnionego do odprawy przychodów z innych źródeł niż emerytura lub renta w przypadku małżonka, a w przypadku dzieci - renta rodzinna, dokument potwierdzający status ucznia lub studenta w przypadku pełnoletnich dzieci. Okręgowa Rada Lekarska w sytuacji wątpliwości powstałych w związku z rozpatrywaniem wniosku o przyznanie odprawy pośmiertnej może poprosić wnioskodawcę o złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
5. Wzór wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 4 powyżej, stanowią załączniki do niniejszej uchwały, odpowiednio załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2.

§ 3

Odprawa pośmiertna przysługuje po zmarłym lekarzu – członku Beskidzkiej Izby Lekarskiej, który przez okres co najmniej 5 (pięciu) lat opłacał składki członkowskie z tytułu przynależności do Beskidzkiej Izby Lekarskiej, za wyjątkiem sytuacji kiedy Beskidzka Izba Lekarska była dla zmarłego lekarza pierwszą izbą lekarską, której lekarz stał się członkiem po ukończeniu studiów medycznych – w takim przypadku w sytuacji zgonu lekarza nie jest wymagany 5-letni okres opłacania składek członkowskich.

§ 4

1. Odprawa pośmiertna wypłacana jest w pierwszej kolejności w całości małżonkowi lekarza, który w dacie zgonu lekarza oraz w dacie złożenia wniosku o wypłatę odprawy pośmiertnej nie osiąga przychodów z innych źródeł niż emerytura lub renta.
2. W przypadku braku małżonka lub w sytuacji, kiedy małżonek zmarłego lekarza nie spełnia wymogów do uzyskania odprawy pośmiertnej, odprawa ta może przysługiwać dzieciom zmarłego lekarza, które w dacie zgonu lekarza nie ukończyły 18 roku życia, a w przypadku pełnoletnich dzieci uczących się, tym dzieciom, które w dacie zgonu lekarza nie ukończyły 25 roku życia i nie osiągały w dacie zgonu lekarza oraz w dacie złożenia wniosku o wypłatę odprawy pośmiertnej przychodów z innych źródeł niż renta rodzinna.
3. Dzieciom uprawnionym do uzyskania odprawy pośmiertnej jest ona wypłacana w częściach równych, których wysokość wynika z podzielenia kwoty odprawy pośmiertnej przez liczbę dzieci, które złożyły wniosek.
4. W przypadku wypłaty odprawy pośmiertnej na rzecz uprawnionych dzieci, jej wypłata następuje nie wcześniej niż po upływie okresu 6 (sześciu) miesięcy licząc od daty zgonu, w którym to okresie dziecko lub dzieci lekarza mogą złożyć pisemny wniosek o wypłatę odprawy pośmiertnej. W przypadku niezłożenia wniosku przez wszystkie dzieci pozostałe po zmarłym lekarzu, uprawnione do uzyskania odprawy pośmiertnej, odprawa ta przysługuje wyłącznie tym dzieciom, które złożyły wniosek w nieprzekraczalnym terminie 6 (sześciu) miesięcy. Wypłata odprawy pośmiertnej na rzecz dzieci po zmarłym lekarzu, które złożyły wniosek, następuje w częściach równych, o których mowa w ust. 3.

§ 5

Kwotę odprawy pośmiertnej po zmarłym lekarzu pomniejsza się o kwotę zaległości zmarłego lekarza wobec Beskidzkiej Izby Lekarskiej z jakiegokolwiek tytułu, w tym w szczególności: składki członkowskiej, kosztów postępowania przed okręgowym sądem lekarskim, zaległości z tytułu pożyczki w Lekarskiej Kasie Pomocy.

§ 6

W związku z podjęciem niniejszej uchwały moc obowiązującą traci uchwała nr 97/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie odprawy pośmiertnej, zmieniona uchwałą nr 177/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 97/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie odprawy pośmiertnej, z zastrzeżeniem postanowień § 7.

§ 7

Do wniosków o wypłatę odprawy pośmiertnej po lekarzach zmarłych przed dniem 1 września 2018 roku stosuje się przepisy uchwały nr 97/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie odprawy pośmiertnej, zmienionej uchwałą nr 177/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 97/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie odprawy pośmiertnej.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 roku.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 


Załącznik nr 1 do uchwały nr 120/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie odprawy pośmiertnej.

WZÓR WNIOSKU O WYPŁATĘ ODPRAWY POŚMIERTNEJ

………………………………………………………….
miejscowość, data

……………………………………………………
imię i nazwisko wnioskodawcy
…………………………………………………….
……………………………………………………
adres zamieszkania wnioskodawcy

Beskidzka Izba Lekarska

Proszę o wypłatę na moją rzecz odprawy pośmiertnej po zmarłym lekarzu

………………………………………………… na rachunek bankowy ……………………………………………..
imię i nazwisko
……………………………………………………
własnoręczny podpis wnioskodawcy

 

Załączniki (niepotrzebne skreślić):
- skrócony akt zgonu lekarza,
- skrócony akt małżeństwa wnioskodawcy,
- skrócony akt urodzenia wnioskodawcy,
- oświadczenie o nieosiąganiu przez uprawnionego do odprawy, przychodów z innych źródeł niż emerytura lub renta, lub renta rodzinna,
- dokument potwierdzający status ucznia lub studenta (dotyczy osób, które w dacie zgonu lekarza miały ukończony 18 rok życia, a nie ukończyły 25 roku życia).

 


Załącznik nr 2 do uchwały nr 120/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie odprawy pośmiertnej.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O NIEOSIĄGANIU PRZYCHODÓW

………………………………………………
miejscowość, data

……………………………………………………
imię i nazwisko składającego oświadczenie
…………………………………………………….
……………………………………………………
adres zamieszkania składającego oświadczenie

Do Beskidzkiej Izby Lekarskiej

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż nie osiągałam/osiągałem* oraz nie osiągam przychodów z innych źródeł niż emerytura*, renta* lub renta rodzinna* zarówno w dacie zgonu lekarza

……………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
oraz w dacie złożenia przeze mnie wniosku o wypłatę odprawy pośmiertnej po wyżej wymienionym zmarłym lekarzu.

……………………………………………………
własnoręczny podpis wnioskodawcy

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland