UCHWAŁA NR 121/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 czerwca 2018 roku

w sprawie: ustalenia wysokości odprawy pośmiertnej.
Na podstawie art. 25 pkt 4 oraz pkt 10 w związku z art. 5 pkt 19 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 158) oraz § 2 ust. 1 uchwały nr 120/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie odprawy pośmiertnej uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość odprawy pośmiertnej w kwocie 4000,- zł (słownie: cztery tysiące złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland