UCHWAŁA NR 12/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2018 roku

w sprawie: ustalenia liczby lekarzy dentystów w Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej VIII kadencji 2018-2022.

Na podstawie art. 25 pkt 9 oraz 26 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się, iż w skład Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej VIII kadencji 2018-2022 wchodzić będzie 2 lekarzy dentystów, w tym Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland