UCHWAŁA NR 133/VIII/2020
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 10 marca 2020 roku

 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 497/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie zwołania XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965) w związku z zagrożeniem epidemiologicznym uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 497/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie zwołania XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej § 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„Zwołuje się XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej na dzień 30 maja 2020 roku na godz. 9.00 w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 28.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland