UCHWAŁA NR 133/VIII/2019
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Śląskiej Izbie Lekarskiej.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Beskidzką Izbę Lekarską pożyczki w Śląskiej Izbie Lekarskiej w kwocie 2 000 000,- zł (dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańskiej 23.

§ 2

Upoważnia się do zawarcia w imieniu Beskidzkiej Izby Lekarskiej umowy pożyczki, o której mowa w § 1, Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej lub zastępującego go Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej działającego łącznie ze Skarbnikiem Okręgowej Rady Lekarskiej lub Sekretarzem Okręgowej Rady Lekarskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA SEKRETARZA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
RAFAŁ WIŚNIOWSKI

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland