UCHWAŁA NR 135/VIII/2020
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 10 marca 2020 roku

 

 

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Beskidzkiej Izby Lekarskiej na rok 2020.

Na podstawie art. 25 pkt 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965) oraz § 6 uchwały Nr 44-03-IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Beskidzkiej Izby Lekarskiej na rok 2020, przedstawiony przez Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt budżetu Beskidzkiej Izby Lekarskiej, o którym mowa w § 1, należy przedłożyć celem zatwierdzenia Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 


Pobierz dokument (PDF, 6.72MB)

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland