UCHWAŁA NR 137/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 3 lipca 2018 roku

w sprawie: powołania Mediatora Beskidzkiej Izby Lekarskiej na okres VIII kadencji.
Na podstawie art. 25 pkt 4 oraz pkt 10 w związku z art. 5 pkt 24 oraz art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej powołuje Mediatora Beskidzkiej Izby Lekarskiej w osobie dr n. med. Janusza Mogilskiego na okres VIII kadencji organów Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

§ 2

Mediator, o którym mowa w § 1, wykonywać będzie czynności wynikające z art. 113 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 168).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland