UCHWAŁA NR 138/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 3 lipca 2018 roku

w sprawie: odwołania Rady Programowej Ośrodka Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Radę Programową Ośrodka Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej powołaną uchwałą Nr 31/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 24 stycznia 2014 roku w składzie:
lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
- specjalista otolaryngologii
dr n.med. Robert Gwinner
- specjalista otolaryngologii
lek. Daniel Jajtner
- specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej
lek. Jolanta Jezierska
- specjalista pediatrii
dr n.med. Klaudiusz Komor
- specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
dr n. med. Andrzej Krawczyk
- specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
lek. dent. Marek Trafiał
lek. Rafał Wiśniowski
- specjalista chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej

§ 2

Zobowiązuje się Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej do zawiadomienia odwołanych członków Rady o podjętej uchwale oraz złożenia podziękowań za pracę na rzecz Rady.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland