UCHWAŁA NR 13/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2018 roku

w sprawie: powołania komisji problemowych Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) oraz § 13 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 23/VIII/2018 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 17 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się następujące komisje problemowe na okres VIII kadencji 2018-2022:
1. Komisja ds. Rejestracji Lekarzy,
2. Komisja ds. Praktyk Zawodowych,
3. Komisja Etyki,
4. Komisja Kształcenia Medycznego,
5. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji,
6. Komisja Stomatologiczna,
7. Komisja Konkursowa,
8. Komisja Legislacyjna,
9. Komisja Finansowa,
10. Komisja Socjalna,
11. Komisja ds. Lekarzy Seniorów,
12. Komisja ds. Młodych Lekarzy,
13. Komisja ds. Kontaktów z NFZ i Kontraktowania.

§ 2

Składy Komisji, w tym Przewodniczący Komisji, zostaną ustalone na podstawie odrębnych uchwał.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland