UCHWAŁA NR 140/VIII/2021
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 6 kwietnia 2021 roku

 

w sprawie: powołania i składu Komisji Bioetycznej Beskidzkiej Izby Lekarskiej VII kadencji.

Na podstawie art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 695 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 514 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. Nr 47, poz. 480) uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Bioetyczną przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej na okres VII kadencji, w składzie:

 1. lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska,
 2. dr n. med. Andrzej Krawczyk,
 3. dr n. med. Renata Mańko-Juraszek,
 4. lek. dent. Krystyna Małyska,
 5. lek. Aniela Ptak,
 6. dr n. med. Jerzy Skwarna,
 7. lek. Witold Turaj,
 8. dr n. med. Agnieszka Zemanek-Wojnowska,
 9. mgr farm. Magdalena Baścik – farmaceuta,
 10. prof. dr hab. Adam Jonkisz – filozof,
 11. piel. Małgorzata Korzonkiewicz – pielęgniarka,
 12. ks. dr Franciszek Płonka – duchowny,
 13. mec. Andrzej Sikora – prawnik.

§ 2

Członkowie Komisji Bioetycznej, wymienieni w § 1, pełnią swe obowiązki do czasu powołania Komisji Bioetycznej w nowym składzie na okres następnej kadencji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA SEKRETARZA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
RAFAŁ WIŚNIOWSKI

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland